Logo

Zarządzenie Nr 0050.44.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami)zarządzam co następuje:

§ 1.

Rezygnuje się z prawa pierwokupu działki gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym: 157/28 o powierzchni 0,1150 ha położonej w obrębie Radwanice, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00053271/7,w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży z dnia 12.04.2021 r. pod numerem Repertorium A numer 3046/2021 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Aleksandrę Kolińską-Klonowską, mieszczącej się w Głogowie (67-200) przy ulicy Rynek 81.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności