Logo

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 11.05.2021 r

ws. wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 11.05.2021 r. wydana została decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play POL3019 wraz z przyłączem energetycznym oraz urządzeniami nadawczymi umieszczonymi wewnątrz obrysu wieży, na działce o numerze ewidencyjnym 316, położonej w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski w zakresie dotyczącym zadania – w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia – w Urzędzie Gminy w Radwanicach
ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice. Akta sprawy będą dostępne w ww. terminie
w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 9, w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności