Logo

Zarządzenie Nr 0050.97.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie konkursu „Nazwa dla Obiektu Sportowego w m. Lipin”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do realizacji zadania promocyjnego gminy – organizacji konkursu „Nazwa dla Obiektu Sportowego w m. Lipin”

§ 2.

Cele, zasady i sposób organizacji konkursów, o których mowa w § 1, określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. promocji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności