Logo

Zarządzenie Nr 0050.98.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 Uchwały nr XXIII/159/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2021 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a także dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach, Szkoły Podstawowej w Buczynie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach, zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, a także zwiększa się środki na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, powyższe zmiany są zgodne z załącznikami do zarządzenia.


§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.586,55 zł

z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.586,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.586,55 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.224,37 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.810,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia


§ 3.

Wykaz zmian zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.


§ 4.

Wykaz zmian dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5.

Wykaz zmian dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii,przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia.


§ 6.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.208.398,61 zł

z tego:

1) dochody bieżące 33.601.078,46 zł

2) dochody majątkowe 16.607.320,15 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.757.996,60 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 25.906.243,97 zł

2) wydatki majątkowe 25.851.752,63 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.161.093,81 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.611.495,82 zł


§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności