Logo

Zarządzenie Nr 0050.99.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 1 września 2021 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5, art. 33 ust. 5 oraz art.47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) zarządzam,co następuje :

§ 1.

Powierzam Pani Małgorzacie Markowskiej zatrudnionej na stanowisku specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwanicach pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do czasu przeprowadzenia naboru i zatrudnienia Kierownika GOPS.

§ 2.

Z dniem 1 września 2021 r. upoważniam Panią Małgorzatę Markowską– specjalistę pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy w okresie wskazanym w § 1.

§ 3.

Powierzenie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach następuje za zgodą pracownika.

§ 4.

Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone w odrębnym dokumencie.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności