Logo

Zarządzenie Nr 0050.100.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Radwanice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U.z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) i § 8 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1490 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Powołuje się komisję przetargową w składzie:

 • Przewodniczący - Józef Machera
 • Członkowie - Małgorzata Stroka
 • Elżbieta Łucka
 • Daria Ciosek
 • Wiktoria Guszała
 • Anna Wysokińska
 • Jolanta Kozołup§2
Do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości:

 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/10 położona w obrębie Buczynie, który odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach,
 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/13 położona w obrębie Buczynie, który odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach,
 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/14 położona w obrębie Buczynie, który odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach,
 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/15 położona w obrębie Buczynie, który odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach,


§3
Komisja może przeprowadzić czynności w składzie minimum trzyosobowym, w tym Przewodniczący.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności