Logo

Zarządzenie Nr 0050.107.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zmiany dot: ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Radwanicach

Na podstawie art.33 ust.1 i ust. 3 ustawy z 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217) zarządza się, co następuje:


§ 1

W załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 0050.75.2015 Wójta Gminy w Radwanicach z dnia 31 grudnia 2015 roku dotyczącego Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy w Radwanicach zmienia się tabelę wzoru podpisów osób upoważnionych do zatwierdzenia do wypłaty dowodów księgowych:

Wzory

podpisów osób upoważnionych do zatwierdzenia do wypłaty dowodów księgowych

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Wzór podpisu

1.

Paweł Piwko

Wójt Gminy

 

2.

Józef Machera

Sekretarz Gminy

 

3.

Agata Małachowska

Skarbnik Gminy /

Główny Księgowy Budżetu

 

4.

Elżbieta Kulig

Inspektor ds. księgowości podatkowej

 

5.

Małgorzata Stroka

Zastępca Wójta Gminy

 


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności