Logo

Zarządzenie Nr 0050.111.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie wysokości stypendium.

Na podstawie §2 Uchwały Nr XXII/110/13 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radwanice” (Dz.Urz. Woj. Doln. poz. 3802) oraz w oparciu o ustalenia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim określające wysokość dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym i wnioski rodziców uczniów złożone w Urzędzie Gminy w Radwanicach zarządzam, co następuje:


§ 1

  1. Określam wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym- stypendium szkolne w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 w miesiącach październik-grudzień 2021 r. o dochodzie do 528 zł w wysokości165 zł.
  2. Określam wysokość zasiłku szkolnego do wysokości 50 zł.


§ 2

Kwoty stypendium należy ustalić decyzją, w której należy podać, iż w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 możliwa jest wypłata jednorazowa za 3 miesiące.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Radwanice

/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności