Logo

Zarządzenie Nr 0050.112.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, a także do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
w oparciu o art. 4 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.) zarządzam co następuje:


§1

Wójt Gminy Radwanice upoważnia Panią Kamilę Bielak – referenta ds. kadrowo - płacowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, a także do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.


§2

Upoważnienie jest ważne na czas zatrudnienia w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej
w Radwanicach.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 2021 r.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności