Logo

Zarządzenie Nr 0050.114.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
,o gospodarce nieruchomościami(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) oraz uchwały nr XX/120/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Radwanice oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania zarządzam, co następuje:


§1

Przeznacza się do użyczenia część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radwanice tj.: fragment działki o pow. 0.2242 ha oznaczonej numerem ewidencyjnym 93/31, obręb Radwanice, na okres 20 lat, dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radwanice na okres 21 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy Radwanice.


§3

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do zarządzenia, zostanie również wywieszony na tablicy ogłoszeń w miejscowości Radwanice. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności