Logo

Zarządzenie Nr 0050.121.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 244 numer rejestracyjny LCL6278 stanowiącego własność Gminy Radwanice oraz ustalenia jego ceny wywoławczej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz.U.2021.1372 t.j.) oraz § 1 ust. 4 Regulaminu zbywania (sprzedaży) składników ruchomego mienia komunalnego, wprowadzonego zarządzeniem nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 3 marca 2017 r.,zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 244 numer rejestracyjny LCL6278, w następującym składzie:

  1. Małgorzata Stroka- Przewodniczący komisji,
  2. Paulina Bilińska- Sekretarz komisji,
  3. Elżbieta Łucka- Członek komisji,
  4. Anna Wysokińska- Członek komisji.

§ 2

Komisja przetargowa działa na podstawie i na zasadach określonych w Regulaminu zbywania (sprzedaży) składników ruchomego mienia komunalnego, wprowadzonego zarządzeniem nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 3 marca 2017 r.

§ 3

Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 8 320 brutto zł (VAT 23%).

§ 4

Cena wywoławcza może zostać obniżona w przypadku nie rozstrzygnięcia I przetargu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności