Logo

Zarządzenie Nr 0050.122.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie: zmiany ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.. 65 pkt. 11 - 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zarządzenie nr 0050.68.2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku w

- § 2 otrzymuje brzmienie:

1.Plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków z uwzględnieniem finansowania inwestycji.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

2020

2021

OGÓŁEM

PRZYCHODY

0,00

1 500 007,99

1 500 007,99

   

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

 

1 500 007,99

1 500 007,99

DOCHODY

1 244 046,16

1 510 764,14

2 754 810,30

600

   

Transport i łączność

1 244 046,16

0,00

1 244 046,16

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 244 046,16

0,00

1 244 046,16

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

1 244 038,00

 

1 244 038,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

8,16

 

8,16

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

700 000,00

700 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

700 000,00

700 000,00

 

6100

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

 

700 000,00

700 000,00

758

   

Różne rozliczenia

0,00

810 764,14

810 764,14

 

75816

 

Wpływy do rozliczenia

0,00

810 764,14

810 764,14

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

 

4,51

4,51

6100

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

 

810 759,63

810 759,63

WYDATKI

1 244 046,16

3 010 772,13

4 254 818,29

600

   

Transport i łączność

1 244 046,16

810 759,63

2 054 805,79

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 244 046,16

575 208,53

1 819 254,69

 

6050

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym w miejscowości Radwanice

1 244 046,16

 

1 244 046,16

6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszowice na działkach nr 146,157/3 obręb Sieroszowice

 

424 597,75

424 597,75

6050

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sieroszowice - droga o nawierzchni tłuczniowej

 

150 610,78

150 610,78

60017

 

Drogi wewnętrzne

0,00

235 551,10

235 551,10

 

6050

Rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Strogoborzyce na działkach nr 350/12,352,350/14 obręb Buczyna

 

105 382,54

105 382,54

6050

Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strogoborzyce na działkach nr 341/5,341/47,17 obręb Buczyna

 

130 168,56

130 168,56

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

700 000,00

700 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

700 000,00

700 000,00

 

6050

Przebudowa i remont budynku mieszkalnego położonego przy ul. Parkowej 13 w m. Radwanice

 

700.000,00

700.000,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

1 500 012,50

1 500 012,50

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

1 500 012,50

1 500 012,50

 

6050

Budowa dróg gminnych przy ul. Jarzębinowej i Modrzewiowej w Radwanicach wraz z budową oświetlenia oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej

 

1 500 012,50

1 500 012,50

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności