Logo

Zarządzenie Nr 0050.123.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie : zmiany ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeznaczeniem COVID-19

Na podstawie art. 65 pkt. 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie nr 0050.31.2021 z dnia 12 marca 2021 r. w § 1 otrzymuje brzmienie:


1.Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego o numerze 46 1090 2398 0000 0001 4749 7051 dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 przeznaczonych na wykonanie poniższych zadań w zakresie:


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Planowane dochody

Planowane wydatki

1. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSA-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

DOCHODY

29 000,00

 

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
   

2180

Wpływy z różnych dochodów

29 000,00

 

WYDATKI

 

29 000,00

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

22 000,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

7 000,00

2. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSA-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - promocja szczepień

DOCHODY

10 000,00

 

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
   

2180

Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

 

WYDATKI

 

10 000,00

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10 000,00

3. Program "Wspieraj seniora"

DOCHODY

60,00

 

852

   

Pomoc społeczna

   
 

85295

 

Pozostała działalność

   
   

2180

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

60,00

 

WYDATKI

 

60,00

852

   

Pomoc społeczna

   
 

85295

 

Pozostała działalność

   
   

3110

Świadczenia społeczne

 

60,00

  • 1.Zadania zostaną zrealizowane w roku 2021.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności