Logo

Zarządzenie Nr 0050.124.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) orazart. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 Uchwały nr XXIII/159/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2021 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a także dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów i rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Szkoły Podstawowej w Buczynie, zwiększa się również dochody i wydatki o środki pochodzące z rezerwy celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także zwiększa się dochody i wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na realizację świadczeń rodzinnych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz z tytułu dotacji w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, powyższe zmiany są zgodne z załącznikami do zarządzenia.


§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 179.341,20 zł

z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 170.341,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 179.341,20 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 160.341,20 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia


§ 3.

Wykaz zmian zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.


§ 4.

Wykaz zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 i 5 do zarządzenia.


§ 5.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.347.608,21 zł

z tego:

1) dochody bieżące 33.739.227,20 zł

2) dochody majątkowe 13.608.381,01 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.897.206,20 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 26.042.880,45 zł

2) wydatki majątkowe 22.854.325,75 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.161.093,81 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości1.611.495,82 zł


§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności