Logo

Zarządzenie Nr 0050.125.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Rezygnuje się z prawa pierwokupu działki gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym: 128/7 o powierzchni 0,1416 ha położonej w obrębie Łagoszów Wielki, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00033853/5, w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży z dnia 06.10.2021 r. pod numerem Repertorium A numer 8318/2021 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Barbarę Jędrzejewską, mieszczącej się w Głogowie (67-200) przy ulicy Garncarskiej numer 38.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności