Logo

Zarządzenie Nr 0050.126.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po zniesionym Ministerstwie Cyfryzacji znajdujących się w Urzędzie Gminy Radwanice

Na podstawie pisma otrzymanego w dniu 30.09.2021 r. od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sygn. BDG.WZM.19774.9.2021.GS w sprawie spisu z natury składników majątkowych zakupionych w ramach projektu „pl.ID – Polska ID karta” gromadzonych w Urzędzie Gminy, zarządzam co następuje:

§ 1

Przeprowadzić inwentaryzację majątku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po zniesionym Ministerstwie Cyfryzacji znajdujących się w Urzędzie Gminy wg stanu na dzień 11.06.2021 r.

Do przeprowadzenia spisu wymienionych składników majątkowych wyznaczam komisję w następującym składzie:

  1. Małgorzata Stroka – Przewodnicząca
  2. Martyna Szylko – Członek
  3. Daria Ciosek - Członek

Ustalam termin przeprowadzenia inwentaryzacji w dniu 22.10.2021 r.

§ 2

Inwentaryzacją należy objąć składniki majątkowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów służące do wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji stanu cywilnego składniki majątkowe otrzymane w ramach projektu indywidualnego „pl.ID-Polska ID karta” z 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

§ 3

Inwentaryzację składników majątku wymienionego w § 2 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury. Arkusze spisowe pobierze przewodnicząca zespołu spisowego w terminie do 21.10.2021 r.

§ 4

Zobowiązuję komisję do:

  1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
  2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Radwanicach.
  3. Przekazania arkuszy spisu do referatu finansowego po zakończeniu spisu.

§ 5

Członków Komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności