Logo

Zarządzenie Nr 0050.129.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 października 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z dnia2021 rpoz. 1372 ), art. 6 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 9a ust.n2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2021 poz. 1249 ), oraz § 1 Uchwały Nr VII/23/11 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Wójt Gminy Radwanice zarządza co następuje;

§ 1

W zarządzeniu Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 03 października 2018 r.

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 1. 1.Emilia Zagórniak- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
 2. 2.Małgorzata Markowska- Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
 3. 3.Anna Sorokanycz- Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
 4. Ilona Golonko- Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
 5. Beata Niemczyk-Nauczyciel doradztwa zawodowego, WDŻ-u, nauczyciel wspomagający ZSP w Radwanicach
 6. Edyta Maćkowiak- Psycholog- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radwanicach
 7. Adrian Pachała- Dzielnicowy Rewiru w Radwanicach
 8. Adam Kasperski- Dzielnicowy Rewiru w Radwanicach
 9. Marta Michalik- Pedagog szkolny- SP w Buczynie
 10. Danuta Sztuczka- Dyrektor SP w Buczynie
 11. Bogusława Niemasz- Dyrektor ZSP w Radwanicach
 12. Aleksandra Woźnica- Pielęgniarka- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap”
 13. Alicja Ciebielska- Boruta- Kurator Zawodowy- Sad Rejonowy w Głogowie II Wydział Karny
 14. Marta Chodorowska- Kurator Zawodowy- Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 15. Krystian Malinowski- OSP Radwanice
 16. Stefan Domagała- Instruktor Terapii Uzależnień

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności