Logo

Zarządzenie Nr 0050.130.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 października 2021 r.

 

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Borów z rodzaju „część miejscowości Przesieczna” na rodzaj „przysiółek miejscowości Przesieczna”

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1443), § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1368) zarządzam, co następuje:

§1

Proponuję zmianę rodzaju miejscowości Borów z dotychczasowej części miejscowości Przesieczna na przysiółek miejscowości Przesieczna.

§2

Proponowana zmiana dokonywana jest w związku z sugestią Głównego Geodety Kraju przedstawioną w piśmie z dnia 28 września 2021 r. Zgodnie z urzędowym wykazem nazw miejscowość, Borów stanowi część miejscowości Przesieczna i posiada 19 numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości, dlatego konieczne jest uporządkowanie numeracji. W związku z powyższym zaproponowano zmianę numeracji miejscowości Borów i przypisanie jej do miejscowości samodzielnej tj. miejscowości Przesieczna lub wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości.

§3

Mając na uwadze fakt, że nazwa miejscowości Borów używana jest przez mieszkańców gminy i instytucje od lat oraz brak konieczności tworzenia odrębnej wsi dla niewielkiej ilości zabudowań proponuję wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości Borów z Borów- rodzaj „część miejscowości Przesieczna” na Borów- rodzaj „przysiółek miejscowości Przesieczna”.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice

/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności