Logo

Zarządzenie Nr 0050.131.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Borów

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1443), art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1372) §2 ust. 1 uchwały I/9/18 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy (Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 5943) zarządzam:

§1

Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Borów na temat zmiany rodzaju miejscowości Borów z dotychczasowej części miejscowości Przesieczna na przysiółek miejscowości Przesieczna.

§2

  1. Przedmiotem konsultacji jest propozycja zmiany rodzaju miejscowości Borów w związku z sugestią Głównego Geodety Kraju przedstawioną w piśmie z dnia 28 września 2021 r. Zgodnie z urzędowym wykazem nazw miejscowości, Borów stanowi część miejscowości Przesieczna i posiada 19 numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości, w związku z czym sugerowana jest zmiana rodzaju miejscowości Borów z „część miejscowości Przesieczna” na „przysiółek miejscowości Przesieczna”, celem zachowania odrębnej numeracji.
  2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat zmiany rodzaju miejscowości Borów.
  3. Konsultacje trwać będą od 28 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r.
  4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet doręczonych mieszkańcom, których formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Formularze ankiet dostępne będą również u sołtysa sołectwa Przesieczna. Ponadto ankiety dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Radwanice.
  5. Wypełnione ankiety należy składać w terminie określonym w § 2 pkt. 3 osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice (decyduje data stempla pocztowego) oraz poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§3

  1. Ustala się treść pytania dla konsultowanej sprawy: Czy jest Pani/Pan za zmianą rodzaju miejscowości Borów z dotychczasowej „części miejscowości Przesieczna” na „przysiółek miejscowości Przesieczna”, celem zachowania odrębnej numeracji porządkowej nieruchomości?
  2. Ustala się treść wariantów rozwiązań konsultowanej sprawy w następujących odpowiedziach: „TAK”, „NIE”.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§5

Wyniki konsultacji zostaną podane w terminie 7 dni po ich zakończeniu w BIP Urzędu Gminy Radwanice.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności