Logo

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 10.06.2016

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Stosownie do dyspozycji art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. 2015 roku poz. 199 z późn. zm.) w związku 4 ustęp 2 pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz.23) – zawiadamiam , że w dniu 10 czerwca 2016 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej KDD polegającej na: przebudowie drogi, budowie: chodników, zjazdów, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych: 146,195,152/1,147,37,154,153,102,54/4, 52,30/7,48/2,47/3,46/5,43,24/4,30/3,29/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskowaną lokalizacją planowanego zamierzenia oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski w zakresie dotyczącym zadania– w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia – w Urzędzie Gminy w Radwanicach ul. Przemysłowa 17. Akta sprawy będą dostępne w w/w terminie,w Urzędzie Gminy pokój nr 11, w godzinach od 8oo do 14oo.


Wójt Gminy

Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności