Logo

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 21.06.2016

o wszczęciu postępowania, wystąpieniu do organów współdziałających i terminie wydania decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 30, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23);

zawiadamiam strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości, że:

do Wójta Gminy Radwanice wpłynął wniosek Pracowni Projektowej Bartłomieja Dynowskiego, ul. Jana Karskiego 13, 59-220 Legnica w imieniu  i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Przebudowa drogi publicznej KDD w miejscowości Nowy Dwór dz. nr 146 o dł. 1+089,01 na terenie gminy Radwanice.

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 9, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 17.06.2016r. RDOŚ we Wrocławiu powiadomił Wójta Gminy Radwanice o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 27 czerwca 2016r.

Wobec powyższego wydanie postanowienia w sprawie potrzeby sporządzania raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko i decyzji środowiskowej nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień organów współdziałających.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice pok. nr 10, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

 

WÓJT GMINY RADWANICE

 Paweł Piwko

©2016-2018 - www.radwanice.pl.