Logo

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 27 położona w obrębie Nowy Dwór, o pow. 1,3300 ha

WÓJT GMINY RADWANICE

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony:

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 27 położona w obrębie Nowy Dwór, o pow. 1,3300 ha.
Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną KW nr LE1G/00086634/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Głogowie. Kształt działki jest regularny w formie prostokąta o wydłużonych bokach. Działka nie jest zagospodarowana. W części działki występują zadrzewienia grupowe, krzewy i runo leśne.Teren ten ma dostęp do drogi publicznej utwardzonej i drogi lokalnej od strony zachodniej oraz ma dostęp do sieci infrastruktury technicznej m.in. energetycznej, wodociągowej i telefonicznej. Sąsiedztwo działki to lasy i zabudowania mieszkalne oraz gospodarcze.

Brak MPZP. Zgodnie ze Studium teren oznaczony jest symbolem ND.3.R - tereny z przewagą użytkowania rolniczego (27 %), ND.2.RL - tereny dla lasów (57%), ND.1.MP - tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową (16% ).

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 72 446,00 złotych* (tj.: 17066,60 euro)

Wartość nieruchomości w euro ustalono wg średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 06.11.2017 r.

(1 EUR = 4,2449 zł).

*Do ceny działek uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 06 grudnia 2017 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice nr 83 8653 0004 0000 0006 5504 0004 w Banku Spółdzielczym w Przemkowie z podaniem numeru działki i jej położenia w tytule wpłaty. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Radwanicach. Dowód wpłaty wadium na kupno określonej działki oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Minimalne możliwe postąpienie wynosi 1 % wartości ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 730,00 zł.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radwanice i tablicach informacyjnych w miejscowości Nowy Dwór w dniu 09.11.2017 r.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Gminy Radwanice w dniu 09.11.2017 r.

Dodatkowe informacje na w/w temat można uzyskać w pokoju nr 9 tut. urzędu lub telefonicznie (76) 759 20 27.

Wójt Gminy Radwanice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

Pliki do pobrania

©2016-2018 - www.radwanice.pl.