Logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 11.01.2018

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Rady Gminy w Radwanicach Nr XXVII/158/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radwanice. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice.


Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

©2016-2018 - www.radwanice.pl.