Komunikaty

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 6, art. 8, art. 8 ust. La, art. 9 ust. laa, ust. 1b, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Radwanicach Nr XIV/80/16 z dnia 22 sierpnia 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, Poz. 3941)w sprawie Regulaminu utrzymania czystości utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radwanice, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.10.2016 r. (data wpływu 28.10.2016r.) firmy: „MARKTRANS” CZACZYK MAREK 67-200 Głogów, ul. Orbitalna 49/8, w sprawie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radwanice

Wójt Gminy Radwanice

zezwala firmie „MARKTRANS” CZACZYK MAREK 67-200 Głogów, ul. Orbitalna 49/8, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na następujących warunkach:

 

1.Zezwala się „Przedsiębiorcy” na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Radwanice.

 

2.Termin rozpoczęcia działalności: Od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna

 

3.Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:

 

 • usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki, w szczególności nie powodując zanieczyszczenia środowiska, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska, z poszanowaniem interesów osób trzecich,
 • usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z miejscowości położonych na terenie Gminy Radwanice będą prowadzone pojazdami asenizacyjnymi:
  - MAN, numer rejestracyjny DGL 18496 (poj. 12m3)
  - KAMAZ, numer rejestracyjny DGL A622 (poj. 10 m3)
 • pojazd „Przedsiębiorcy” musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617),
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością uzgodnioną ze stacją zlewną w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych,
 • środek transportu musu być oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację firmy świadczącej usługi.

 

4.Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:

 • usunąć poprzez odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność,
 • umyć oraz dokonać dezynsekcji i dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz pomieszczeń służących do prowadzonej działalności,
 • wypowiedzieć umowy zawarte z właścicielami nieruchomości na odbiór i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.


5
.Inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.

 • „Przedsiębiorca” zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 poz. 627), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250), oraz przepisów sanitarnych.
 • „Przedsiębiorca” zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Wójtowi Gminy Radwanice kwartalnych sprawozdań.
 • „Przedsiębiorca” zobowiązany jest do zachowania wymogów sanitarnych podczas prowadzenia działalności nie powodujących zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska oraz usuwania skutków nieprawidłowego prowadzenia działalności na własny koszt.
 • „Przedsiębiorca” zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Radwanice wszelkich zmian danych określonych w niniejszym zezwoleniu.
 • Nieczystości ciekłe odbierane z terenu Gminy Radwanice należy zrzucać do punktu zlewnego, zawierając umowę z podmiotem który posiada taki punkt, bądź do własnego punktu zlewnego.
 • Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat t.j. do 26.11.2026r.

W przypadku nie wypełnienia określonych powyżej warunków zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Uzasadnienie:

W dniu 28.10.2016r. do tut. organu wpłynął wniosek firmy „MARKTRANS” CZACZYK MAREK 67-200 Głogów, ul. Orbitalna 49/8, o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wniosek sporządzono zgodnie z art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach j.w. Zgodnie z art. 7 ust. 6 ww. ww. ustawy organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych - dysponuje odpowiednimi pojazdami przystosowanym do opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Wnioskodawca przedstawił również zgodnie z art. 8 ust. la ustawy o utrzymaniu czystości i porządku j.w. oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Uznano, że działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi z tą działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą spełnione.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Radwanice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednocześnie informuję, że:

Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca, mimo wezwania nadal narusza warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania - art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na oraz stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń UG Radwanice.

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 6, art. 9 ust. laa, ust. 1b, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Radwanicach Nr XIV/80/16 z dnia 22 sierpnia 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, Poz. 3941)w sprawie Regulaminu utrzymania czystości utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radwanice, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.08.2016 r. (data wpływu 01.09.2016r.) firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z .o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, w sprawie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radwanice

Wójt Gminy Radwanice

zezwala firmie Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z .o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice zwanego dalej „Przedsiębiorcą” na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na następujących warunkach:

 

1.Zezwala się „Przedsiębiorcy” na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Radwanice.

2.Termin rozpoczęcia działalności: Od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna


3.
Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:

 • usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki, w szczególności nie powodując zanieczyszczenia środowiska, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska, z poszanowaniem interesów osób trzecich,
 • usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z miejscowości położonych na terenie Gminy Radwanice będą prowadzone pojazdami asenizacyjnymi:
  - MAN typ TGS 26.440 6x4 BB, numer rejestracyjny DPL 70SE
  - Przyczepa ciężarowa rolnicza MEPROZET, numer rejestracyjny DPL 88PN
  - WUKO Jelcz, numer rejestracyjny DPL U944
 • pojazd „Przedsiębiorcy” musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617),
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością uzgodnioną ze stacją zlewną w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych,
 • środek transportu musu być oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację firmy świadczącej usługi.

4.Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:

 • usunąć poprzez odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność,
 • umyć oraz dokonać dezynsekcji i dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz pomieszczeń służących do prowadzonej działalności,
 • wypowiedzieć umowy zawarte z właścicielami nieruchomości na odbiór i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.

5.Inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.

 • „Przedsiębiorca” zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 poz. 627), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250), oraz przepisów sanitarnych.
 • „Przedsiębiorca” zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Wójtowi Gminy Radwanice kwartalnych sprawozdań.
 • „Przedsiębiorca” zobowiązany jest do zachowania wymogów sanitarnych podczas prowadzenia działalności nie powodujących zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska oraz usuwania skutków nieprawidłowego prowadzenia działalności na własny koszt.
 • „Przedsiębiorca” zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Radwanice wszelkich zmian danych określonych w niniejszym zezwoleniu.
 • Nieczystości ciekłe odbierane z terenu Gminy Radwanice należy zrzucać do punktu zlewnego, zawierając umowę z podmiotem który posiada taki punkt, bądź do własnego punktu zlewnego.
 • Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat t.j. do 29.09.2026 r.

W przypadku nie wypełnienia określonych powyżej warunków zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Uzasadnienie:

W dniu 29.07.2015 r. do tut. organu wpłynął wniosek firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z .o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wniosek sporządzono zgodnie z art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach j.w. Zgodnie z art. 7 ust. 6 ww. ww. ustawy organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych - dysponuje odpowiednimi pojazdami przystosowanym do opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Wnioskodawca przedstawił również zgodnie z art. 8 ust. la ustawy o utrzymaniu czystości i porządku j.w. oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Uznano, że działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi z tą działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą spełnione.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do SamorządowegoKolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Radwanice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 98

 • Publikacja: Martyna Szylko
 • Drukuj

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 24.11.2016 do godz. 09:00 dnia 25.11.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 100 m do 200 m. W godzinach rannych mgła będzie zanikać od północy regionu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Maria Orawczak
Godzina i data wydania: godz. 11:59 dnia 24.11.2016

Opinia w sprawie jakości wody

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

Dotyczy: jakości wody z wodociągów sieciowych Radwanice, Buczyna i Strogoborzyce.

Pełna treść dokumentu

Obwieszczenia Starosty Polkowickiego z 14.11.2016

 • Publikacja: Danuta Czuchro
 • Drukuj

w sprawie wydania w dniu 14.11.2016 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 100992D,obręb Drożów, obręb Jakubów - etap II 0+850 -1+694 [intensywne opady deszczu czerwiec lipiec 2014.]"...

Treść obwieszczenia

Przerwa w dostawie wody - Buczyna

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że w dniu 10.11.2016r.(CZWARTEK) - w godzinach od 9:00 do 13:00 wystąpią przerwy w dostawie wody do gospodarstw domowych w miejscowości Buczyna

Przerwa spowodowana będzie prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zgromadzenie odpowiednich zapasów wody pitnej na czas przerwy w jej dostawie.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Kierownik ZUK

Piotr Hrywna

Obwieszczenia Starosty Polkowickiego z 28.10.2016

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji nr 499.2016 z dnia 05.09.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, Gmina Radwanice.

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 października 2016 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj
w sprawie wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowienia z dnia 19 października 2016 r., znak: WOOŚ.4235.9.2015.MS.10, prostującego oczywistą omyłkę zawartą w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 lipca 2016 r., znak: WOOŚ.4235.9.2015.MS.8, wydaną dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu rud miedzi ze złoża „Radwanice-Gaworzyce” w obszarze „Gaworzyce”.
2016-10-24