Komunikaty

Informacja ARiMR

 • Publikacja: ARiMR
 • Drukuj

Każdy posiadacz zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie zobowiązany jest do dokonania spisu stanu zwierząt przebywających w siedzibie stada. Taki spis stanu stada zwierząt należy dostarczyć do biura powiatowego ARiMR nie później niż do 31.12.2016r

Więcej informacji pod nr tel. 76 8455254

Od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt

 • Publikacja: ARiMR
 • Drukuj

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać od 18 października br.

1. Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny świni - jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

2. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.

3. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

4. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni.

5. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, podając liczbę oznakowanych zwierząt.

6. W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

7. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada świń w terminie 7 dni od dnia następujących  zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

8. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia następujących zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,  
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

9. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

10. Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na:

 • posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
 • podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym rzeźnię,
 • podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.

Zgłoszenia należy dokonać:

 

  • nie później niż w dniu:

    

   • wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
   • uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
   • unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni

    

  • w terminie 14 dni od dnia:

    

   • wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
   • wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

    

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605)

Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt ARiMR

Przerwa w funkcjonowaniu punktu PUP w Radwanicach

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Informujemy, iż PUNKT Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach mający swoją siedzibę w Radwanicach przy ul. Szkolnej 5a ze względu na prowadzony remont budynku będzie nieczynny do odwołania.

Wszystkie sprawy należy załatwiać w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach, ul. Legnicka 15, Polkowice, tel. 076 746 52 50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 27.10.2016

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2016.778 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/174/14 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 30.10.2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Radwanice i Pudło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07 listopada do 06 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice w godzinach od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy Radwanice – o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 pkt. 1, 2, 3 ustawy, każdy może wnieść uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Radwanice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 39 ust 1, art., 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.353) zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Radwanice i Pudło.
Zainteresowani mogą składać uwagi do ww. opracowania w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:


- Wójt Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice,
- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Radwanice.


Wójt Gminy Radwanice
                                    
/-/ Paweł Piwko

Przerwa w dostawie wody - SUW Radwanice

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że w dniach 18.10.2016r.(WTOREK) - 21.10.2016r. (PIĄTEK) w godzinach od 8:00 do 16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach zasilanych przez SUW w Radwanicach

Przerwy spowodowane będą przeglądem i czyszczeniem sieci wodociągowej na SUW Radwanice.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o ograniczenie zużycia wody i zgromadzenie odpowiednich zapasów wody pitnej na czas przerwy w jej dostawie.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
Piotr Hrywna

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 89

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj
Zawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 05.10.2016 do godz. 13:00 dnia 06.10.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Janusz Zieliński
Godzina i data wydania: godz. 06:43 dnia 05.10.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 Sudety i Przedgorze Sudeckie od 16:00/05.10 do 13:00/06.10.2016 opady od 25 mm do 40 mm, do 50 mm

APEL o ograniczenie poboru wody

 • Publikacja: Zakład Usług Komunalnych
 • Drukuj

W dniach 03-04.10.2016 w związku z bardzo niskim stanem wód w studniach głębinowych na terenie SUW Radwanice oraz poborem wody przekraczającym normy nastąpią ograniczenia w dostawie wody w miejscowościach : Radwanice, Przesieczna, Borów, Dobromil, Lipin, Łagoszów Wielki, Drożów, Drożyna.
Pełne ciśnienie wody będzie w następujących godzinach: 6:00 do 9:00, 14:00 do 16:00, 19:00 do 20:00. W pozostałych godzinach ciśnienie będzie zmniejszone.

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 30.09.2016

 • Publikacja: Julita Wrzesińska
 • Drukuj

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radwanice na lata 2016-2023”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radwanice na lata 2016-2023”.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 47, 49 i 57 ust.1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 oraz 47 ww. ustawy Wójt Gminy Radwanice odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radwanice na lata 2016 - 2023”.

UZASADNIENIE

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko, zgodnie z art.48 ust. 3 ww. ustawy, wymaga uzasadnienia zawierającego informację o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 przedmiotowej ustawy. Uzasadnieniem dla odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radwanice na lata 2016 - 2023” były następujące uwarunkowania:

 1. Zaplanowane w ramach dokumentu zadania mają charakter lokalny (swym zasięgiem obejmują obszar jednej gminy) i nie spowodują wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych;
 2. Zaplanowane w dokumencie przedsięwzięcia w odniesieniu do cech obszaru objętego działaniem (głównie tereny zurbanizowane) oraz charakteru planowanych działań jak również rodzaju i skali oddziaływań na środowisko, nie spowodują znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko;
 3. Zapisy zawarte w dokumencie pozostają w zgodzie z zapisami dokumentów wyższego szczebla, w tym w szczególności:Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

W związku z powyższym Wójt Gminy Radwanice wystąpił z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o uzgodnienie wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu: „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radwanice na lata 2016 - 2023” . W odpowiedzi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu pismem nr ZNS.9022.2.778.2016.JB z dn. 29 sierpnia 2016r. stwierdził, że nie jest organem właściwym w sprawie wyrażania opinii odnośnie potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przekazanego projektu dokumentu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WSI.410.431.2016.KM z dn. 12.09.2016r. wyraził opinię, iż dla ww. dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt gminy Radwanice, postanowił jak w sentencji.Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5

Treść informacji

Ważna informacja dla hodowców zwierząt gospodarczych

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej Główny Lekarz Weterynarii informuje, co następuje:
Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kat. 2 lub 1.  W w/w zakładach uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są przetwarzane zatwierdzoną metodą z zastosowaniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu oraz ciśnienia. Materiał kategorii 1 oraz 2 jest przetwarzany w drodze sterylizacji ciśnieniowej (temperatura 1330 C, czas 20 minut pod ciśnieniem bezwzględnym co najmniej 3 barów). Uzyskana mączka mięsno-kostna i tłuszcz są spalane w zatwierdzonych spalarniach. Taki sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwienie ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostawania się tych patogenów do środowiska.
Ponadto hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta.  Za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Na stronie internetowej w/w Agencji pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztow-utylizacji-padłych-zwierząt-gospodarskich.html dostępny  jest wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzących przedmiotową działalność w poszczególnych województwach oraz kontakt do tych przedsiębiorstw.
Biorąc pod uwagę powyższe istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich. W przypadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania w/w zwierząt  mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi (Dz. U. 2014 roku poz.629).  Zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b tego rozporządzenia kara pieniężna za taki czyn może wynosić od 3 000 do 11 000 złotych.