Komunikaty

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 27.07.2016

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu rud miedzi ze złoża "Radwanice-Gaworzyce" w obszarze "Gaworzyce" realizowanego w gminach: Żukowice, Gaworzyce i Radwanice.

Treść obwieszczenia

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 01.08.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

o wydaniu decyzji środowiskowej stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 30, art. 63 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 85, ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23);

zawiadamiam strony postępowania, że:

W dniu 01.08.2016r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi publicznej KDD w miejscowości Nowy Dwór dz. nr 146 o dł. 1+089,01 na terenie gminy Radwanice”;
 
Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie informacji Publicznej  Publicznie Gminy Radwanice - http://bip.radwanice.pl, oraz na tablicach ogłoszeń UG Radwanice oraz w m. Nowy Dwór.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice pok. nr 10, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 076 759 20 37, w terminie 14 dni, od daty niniejszego obwieszczenia.


WÓJT GMINY RADWANICE

Paweł Piwko

Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 29.07.2016

 • Publikacja: Danuta Czuchro
 • Drukuj

w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna.

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 22.07.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania:
Budowa farmy fotowoltaicznej Kłębanowice o mocy wytwórczej do 1MW na działce o nr ew. 20/12 obręb 0005 Kłębanowice w rejonie miejscowości Kłębanowice (województwo dolnośląskie, powiat polkowicki), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;

Na podstawie z art. 10, 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)  w związku z art. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 353);

niniejszym zawiadamiam  i podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 22.07.2016r Wójt Gminy Radwanice wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla  zadania: Budowa farmy fotowoltaicznej Kłębanowice o mocy wytwórczej do 1MW na działce o nr ew. 20/12 obręb 0005 Kłębanowice w rejonie miejscowości Kłębanowice (województwo dolnośląskie, powiat polkowicki), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania w terminie siedmiu dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 10, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 20.07.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

o wydaniu postanowienia w sprawie zadania: ”Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budową rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków”

Na podstawie z art. 10, 49, 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)  w związku z art. 4 i 5 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 353);

niniejszym zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 20.07.2016r Wójt Gminy Radwanice wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wykonywania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zadania: ”Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budową rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków”.

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania w terminie siedmiu dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 10, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 20.07.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),  art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz.U. 2016 poz. 353);
- zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości:
że został wyłożony do wglądu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jako załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego BUCZYNA I realizowanego na działkach 222/1 i 264/1, położonych na gruntach wsi Buczyna, gm. Radwanice, pow. Polkowicki, woj. dolnośląskie”.
Z raportem oraz pozostałą dokumentacją oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia można zapoznać się w pok. nr 10, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.00 - 15.00, tel. 076 759 20 37 w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia.
W powyższym terminie można również składać uwagi i wniosku w przedmiotowej sprawie.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 20.07.2016

 • Publikacja: Leszek Klejszmit
 • Drukuj

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy:  przebudowy  drogi, budowie: chodników, zjazdów, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze.

Na podstawie  art.104 ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz.23) r. oraz  art. 53 ust. 1ustawy  z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. 2015 roku  poz. 199 z późn. zm.) Wójt Gminy Radwanice zawiadamia, że na wniosek Gminy Radwanice,  została wydana w dniu 20 lipca 2016 r. decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na „ Przebudowę drogi gminnej KDD, budowie chodników , zjazdów, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego”.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj. do dnia 4 sierpnia 2016 r. W tym terminie można zapoznać się z treścią decyzji, w Urzędzie Gminy Radwanice,  59-160 Radwanice ul. Przemysłowa 17, pokój nr 11, w godzinach pracy urzędu.
                                                                           
Radwanice,  20 lipca 2016 r.


Wójt Gminy

Paweł PiwkoPismo prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 12.07.2016

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Stanowisko w sprawie preferowanej przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej formy przetargów na dzierżawę nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 

Informacja Starosty Polkowickiego z dnia 17.07.2016

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

skierowana do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 18.07.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice w sprawie wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu opinii w sprawie braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wykonywania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zadania: ”Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budową rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków”.


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14