Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 27.10.2016

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2016.778 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXII/174/14 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 30.10.2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Radwanice i Pudło wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07 listopada do 06 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice w godzinach od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy Radwanice – o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 pkt. 1, 2, 3 ustawy, każdy może wnieść uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Radwanice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 39 ust 1, art., 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.353) zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Radwanice i Pudło.
Zainteresowani mogą składać uwagi do ww. opracowania w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:


- Wójt Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice,
- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Radwanice.


Wójt Gminy Radwanice
                                    
/-/ Paweł Piwko

Przerwa w dostawie wody - SUW Radwanice

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że w dniach 18.10.2016r.(WTOREK) - 21.10.2016r. (PIĄTEK) w godzinach od 8:00 do 16:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach zasilanych przez SUW w Radwanicach

Przerwy spowodowane będą przeglądem i czyszczeniem sieci wodociągowej na SUW Radwanice.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o ograniczenie zużycia wody i zgromadzenie odpowiednich zapasów wody pitnej na czas przerwy w jej dostawie.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
Piotr Hrywna

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 89

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj
Zawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 05.10.2016 do godz. 13:00 dnia 06.10.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Janusz Zieliński
Godzina i data wydania: godz. 06:43 dnia 05.10.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 Sudety i Przedgorze Sudeckie od 16:00/05.10 do 13:00/06.10.2016 opady od 25 mm do 40 mm, do 50 mm

APEL o ograniczenie poboru wody

 • Publikacja: Zakład Usług Komunalnych
 • Drukuj

W dniach 03-04.10.2016 w związku z bardzo niskim stanem wód w studniach głębinowych na terenie SUW Radwanice oraz poborem wody przekraczającym normy nastąpią ograniczenia w dostawie wody w miejscowościach : Radwanice, Przesieczna, Borów, Dobromil, Lipin, Łagoszów Wielki, Drożów, Drożyna.
Pełne ciśnienie wody będzie w następujących godzinach: 6:00 do 9:00, 14:00 do 16:00, 19:00 do 20:00. W pozostałych godzinach ciśnienie będzie zmniejszone.

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 30.09.2016

 • Publikacja: Julita Wrzesińska
 • Drukuj

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radwanice na lata 2016-2023”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radwanice na lata 2016-2023”.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 47, 49 i 57 ust.1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 oraz 47 ww. ustawy Wójt Gminy Radwanice odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radwanice na lata 2016 - 2023”.

UZASADNIENIE

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko, zgodnie z art.48 ust. 3 ww. ustawy, wymaga uzasadnienia zawierającego informację o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 przedmiotowej ustawy. Uzasadnieniem dla odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radwanice na lata 2016 - 2023” były następujące uwarunkowania:

 1. Zaplanowane w ramach dokumentu zadania mają charakter lokalny (swym zasięgiem obejmują obszar jednej gminy) i nie spowodują wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych;
 2. Zaplanowane w dokumencie przedsięwzięcia w odniesieniu do cech obszaru objętego działaniem (głównie tereny zurbanizowane) oraz charakteru planowanych działań jak również rodzaju i skali oddziaływań na środowisko, nie spowodują znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko;
 3. Zapisy zawarte w dokumencie pozostają w zgodzie z zapisami dokumentów wyższego szczebla, w tym w szczególności:Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

W związku z powyższym Wójt Gminy Radwanice wystąpił z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o uzgodnienie wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu: „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radwanice na lata 2016 - 2023” . W odpowiedzi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu pismem nr ZNS.9022.2.778.2016.JB z dn. 29 sierpnia 2016r. stwierdził, że nie jest organem właściwym w sprawie wyrażania opinii odnośnie potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przekazanego projektu dokumentu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WSI.410.431.2016.KM z dn. 12.09.2016r. wyraził opinię, iż dla ww. dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt gminy Radwanice, postanowił jak w sentencji.Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5

Treść informacji

Ważna informacja dla hodowców zwierząt gospodarczych

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej Główny Lekarz Weterynarii informuje, co następuje:
Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kat. 2 lub 1.  W w/w zakładach uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są przetwarzane zatwierdzoną metodą z zastosowaniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu oraz ciśnienia. Materiał kategorii 1 oraz 2 jest przetwarzany w drodze sterylizacji ciśnieniowej (temperatura 1330 C, czas 20 minut pod ciśnieniem bezwzględnym co najmniej 3 barów). Uzyskana mączka mięsno-kostna i tłuszcz są spalane w zatwierdzonych spalarniach. Taki sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwienie ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostawania się tych patogenów do środowiska.
Ponadto hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta.  Za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Na stronie internetowej w/w Agencji pod linkiem http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztow-utylizacji-padłych-zwierząt-gospodarskich.html dostępny  jest wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzących przedmiotową działalność w poszczególnych województwach oraz kontakt do tych przedsiębiorstw.
Biorąc pod uwagę powyższe istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich. W przypadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania w/w zwierząt  mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi (Dz. U. 2014 roku poz.629).  Zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b tego rozporządzenia kara pieniężna za taki czyn może wynosić od 3 000 do 11 000 złotych.

Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 05.09.2016

 • Publikacja: Danuta Czuchro
 • Drukuj

Obwieszczenie w sprawie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, Gmina Radwanice.

Treść obwieszczenia

Komunikat Starostwa Powiatowego

 • Publikacja: Anita Kozłowska
 • Drukuj

Uprzejmie informuję, że w związku z konserwacją i wymianą sprzętu informatycznego w dniu 16 września 2016 r. (piątek), Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Polkowicach będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody - Lipin

 • Publikacja: Zakład Usług Komunalnych
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że od dnia 09.09.2016r.(PIĄTEK) w godzinach od 11:00 do 16:00 będą występowały przerwy w dostawie wody do miejscowości Lipin oraz części ul. Przemysłowej w Radwanicach (w kierunku Lipina) 


W ZWIĄZKU Z PRZYŁĄCZENIAMI  ODBIORCÓW DO NOWO POŁOŻONEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ - INWESTYCJA PROWADZONA  PRZEZ  GMINĘ RADWANICE -  WYKONAWCA : FIRMA RAGEN SP. Z O.O.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW  WYŻEJ WYMIENIONEJ MIEJSCOWOŚCI O ZGROMADZENIE ODPOWIEDNICH  ZAPASÓW WODY NA CZAS PRZERWY W JEJ DOSTAWIE.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
Piotr Hrywna