Komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.144.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 6 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.109.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r. poz.1000/ oraz art.37 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/RODO/ zarządzam, co następuje:


§1

§3 zarządzenia nr 0050.109.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„Traci moc §2 Zarządzenia nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych. Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian”.


§2

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.143.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 3 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Radwanice nr 0050.74.2020 z dnia 13 lipca 2020 r., dotyczącego powołania społecznej Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2021 r. poz. 1374] oraz Uchwały nr III/21/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 11 lutego 2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radwanice, zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 0050.74.2020 Wójta Gminy Radwanice z dnia 13 lipca 2020 r § 1 otrzymuje brzmienie :

„ 1. Powołuje się stałą Społeczną Komisje Mieszkaniową w następującym składzie:

 1. Elżbieta Łucka – pracownik Urzędu Gminy Radwanice,
 2. Emilia Zagórniak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej,
 3. Dominika Szkudło – Wiceprzewodnicząca Rady gminy,
 4. Sylwia Sawicka – Przewodniczaca Komisji zadań społecznych Rady Gminy,
 5. Roman Kawałko – Sołtys Wsi Radwanice.”

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.142.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 30 listopada 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 13 Uchwały nr XXIII/159/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2021 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a także zwiększa się dochody i wydatki o dotacje celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, z tytułu refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne, z tytułu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z tytułu organizacji i świadczeń usług opiekuńczych, z tytułu dofinansowania obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dotowanych z budżetu państw oraz zmiany wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach, powyższe zmiany są zgodne z załącznikami do zarządzenia.


§ 2.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 20.045,45 zł

z tego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 20.045,45 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.045,45 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20.045,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 3.

Wykaz zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 4.

Wykaz zmian wydatkowania środków budżetowych dla jednostek pomocniczych w roku 2021 przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 5.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.100.886,72 zł

z tego:

1) dochody bieżące 34.556.441,71 zł

2) dochody majątkowe 13.544.445,01 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49.650.484,71 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 26.691.524,96 zł

2) wydatki majątkowe 22.958.959,75 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.161.093,81 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.611.495,82 zł


§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 0050.141.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 30 listopada 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam,
co następuje:


§ 1.

Rezygnuje się z prawa pierwokupu działki gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym: 44/6 o powierzchni 0,2859 ha położonej w obrębie Nowy Dwór, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00032814/3w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży z dnia 22.11.2021 r. pod numerem Repertorium A numer 9765/2021 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Aleksandrę Kolińską-Klonowską, mieszczącej się w Głogowie (67-200) przy ulicy Rynek numer 81.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.140.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 24 listopada 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Radwanice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Polkowickiego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, 3 oraz art. 44 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt 3 uchwały Nr XX/120/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Radwanice oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 1504 z dnia 29 marca 2017 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Polkowickiego do zasobów mienia gminnego, nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 551/4 obręb Radwanice, gmina Radwanice, o powierzchni 0,0463 ha.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.139.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 24 listopada 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie : ewidencji księgowej operacji związanych z realizacją umowy nr MGW/201/2021 z dnia 28 października 2021 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Sieroszowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Na podstawie art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021r.,poz. 217 ), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz .U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 t.j. ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyodrębnia się do celów realizacji umowy nr MGW/201/2021 z dnia 28 października 2021 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sieroszowice – droga o nawierzchni tłuczniowej” ewidencję księgową przy pomocy programu komputerowego „PUMA” autorstwa ZETO SOFTWARE sp. zoo 10-005 Olsztyn ul. Pieniężnego 6/7.


1.Ustala się dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sieroszowice – droga o nawierzchni tłuczniowej” odrębny numer ewidencji księgowej 901310


§ 2

Dokumenty finansowe dotyczące niniejszego zadania przechowywane będą w odrębnych segregatorach przez okres wskazany w umowie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.138.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 22 listopada 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 13 Uchwały nr XXIII/159/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2021 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a także zwiększa się dochody i wydatki o dotacje celową przeznaczoną na świadczenia pielęgnacyjne, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na realizację świadczeń wychowawczych. Na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny, z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, powyższe zmiany są zgodne z załącznikami do zarządzenia.


§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 273.767,00 zł

z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 273.767,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 273.767,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 276.067,00 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.300,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia


§ 3.

Wykaz zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 i 4 do zarządzenia.


§ 4.

Wykaz zmian zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.


§ 5.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.120.932,17 zł

z tego:

1) dochody bieżące 34.576.487,16 zł

2) dochody majątkowe 13.544.445,01 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49.670.530,16 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 26.711.570,41 zł

2) wydatki majątkowe 22.958.959,75 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.161.093,81 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.611.495,82 zł


§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 0050.137.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 19 listopada 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce prawa handlowego Gminna Spółka Komunalna z o.o. z siedzibą w Kłębanowicach

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz.679) oraz na podstawie § 2 pkt. 1 uchwały nr IX/55/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Radwanice, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 1. Wnoszę do spółki prawa handlowego Gminna Spółka Komunalna z o.o. z siedzibą w Kłębanowicach, wkład pieniężny o wartości 36.934,00 zł na pokrycie nowych 313 udziałów, każdy po 118 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
 2. Sfinansowanie wkładu pieniężnego nastąpi w ramach budżetu gminy na 2021 rok.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Dodatkowa informacja Kola Łowieckiego „DARZ BÓR” Przemków o terminach polowań zbiorowych koła w obwodzie 54 województwo dolnośląskie w sezonie łowieckim 2021/2022.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

darz-bor_terminy_polowania

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

z dnia 9 listopada 2021r

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14