Komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.121.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 13 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 244 numer rejestracyjny LCL6278 stanowiącego własność Gminy Radwanice oraz ustalenia jego ceny wywoławczej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz.U.2021.1372 t.j.) oraz § 1 ust. 4 Regulaminu zbywania (sprzedaży) składników ruchomego mienia komunalnego, wprowadzonego zarządzeniem nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 3 marca 2017 r.,zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 244 numer rejestracyjny LCL6278, w następującym składzie:

 1. Małgorzata Stroka- Przewodniczący komisji,
 2. Paulina Bilińska- Sekretarz komisji,
 3. Elżbieta Łucka- Członek komisji,
 4. Anna Wysokińska- Członek komisji.

§ 2

Komisja przetargowa działa na podstawie i na zasadach określonych w Regulaminu zbywania (sprzedaży) składników ruchomego mienia komunalnego, wprowadzonego zarządzeniem nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 3 marca 2017 r.

§ 3

Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 8 320 brutto zł (VAT 23%).

§ 4

Cena wywoławcza może zostać obniżona w przypadku nie rozstrzygnięcia I przetargu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zawiadomienie Wójta Gminy Radwanice z dnia 17 września 2021

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

o wydaniu postanowienia znak: GpI.6220.4.2021 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Kłębanowice VIII o mocy do 10 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 20/10, 20/11, 20/12 obręb 0005 Kłębanowice (woj. dolnośląskie, powiat polkowicki, gmina Radwanice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania”

Pliki do pobrania

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Radwanice ul. Szkolna 14, 59-160 Radwanice

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy główna księgowa od 01 listopada 2021r. w wymiarze - 1 etat

I.Wymagania niezbędne

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 4. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 6. Spełnianie jednego z poniższych warunków:

a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,e) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności placówek oświatowych;
 2. Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 3. Znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości CUW, tj. oprogramowania firmy VULCAN, programu PŁATNIK oraz znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Word, Excel);
 4. Biegła znajomość przepisów prawa: m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości;
 5. Posiadanie takich cech osobowości jak : komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, punktualność;
 6. Samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych oraz Centrum Usług Wspólnych Radwanice zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętą polityką rachunkowości;
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. Wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 4. Nadzór nad terminową ewidencją księgową i finansową operacji gospodarczych na kontach jednostek obsługiwanych,
 5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych;
 6. Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków;
 7. 7. Współpraca z dyrektorami i kierownikami jednostek obsługiwanych, w zakresie przygotowywania przez nich planów oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
 8. Nadzór nad sporządzaniem poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego;
 9. Nadzór i organizacja pracy pracowników podległych bezpośrednio głównemu księgowemu;
 10. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego księgowego.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny podpisany odręcznie;
 2. C.V. z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisane odręcznie;
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego”);
 8. Oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);
 10. Dodatkowym atutem będzie przedłożenie referencji z miejsc pracy.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Radwanice lub pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych Radwanice ( 59-160 Radwanice, ul. Szkolna 14) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowegow terminie do dnia 14 października 2021 r. do godz. 12:00.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych Radwanice po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 76 8 311 426

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” -zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z2019r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ).

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
/-/ Arleta Wojcińska

Zarządzenie Nr 0050.114.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 30 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
,o gospodarce nieruchomościami(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) oraz uchwały nr XX/120/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Radwanice oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania zarządzam, co następuje:


§1

Przeznacza się do użyczenia część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radwanice tj.: fragment działki o pow. 0.2242 ha oznaczonej numerem ewidencyjnym 93/31, obręb Radwanice, na okres 20 lat, dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radwanice na okres 21 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy Radwanice.


§3

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do zarządzenia, zostanie również wywieszony na tablicy ogłoszeń w miejscowości Radwanice. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 0050.113.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zmianami), zarządzam co następuje:


§1

Wójt Gminy Radwanice upoważnia Panią Renatę Strojną – inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do prowadzenia postępowania w sprawach
o świadczenia rodzinne z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.


§2

Upoważnienie jest ważne na czas zatrudnienia w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej
w Radwanicach.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.112.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, a także do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
w oparciu o art. 4 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.) zarządzam co następuje:


§1

Wójt Gminy Radwanice upoważnia Panią Kamilę Bielak – referenta ds. kadrowo - płacowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, a także do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.


§2

Upoważnienie jest ważne na czas zatrudnienia w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej
w Radwanicach.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 2021 r.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.111.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie wysokości stypendium.

Na podstawie §2 Uchwały Nr XXII/110/13 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radwanice” (Dz.Urz. Woj. Doln. poz. 3802) oraz w oparciu o ustalenia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim określające wysokość dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym i wnioski rodziców uczniów złożone w Urzędzie Gminy w Radwanicach zarządzam, co następuje:


§ 1

 1. Określam wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym- stypendium szkolne w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 w miesiącach październik-grudzień 2021 r. o dochodzie do 528 zł w wysokości165 zł.
 2. Określam wysokość zasiłku szkolnego do wysokości 50 zł.


§ 2

Kwoty stypendium należy ustalić decyzją, w której należy podać, iż w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 możliwa jest wypłata jednorazowa za 3 miesiące.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Radwanice

/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.110.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie ochrony danych osobowych.

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2019 r. poz.1781/ oraz art.37 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /RODO/ zarządzam, co następuje:


§ 1.

Wyznaczam Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Radwanicach.


§ 2.

Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych:

 1. nazwisko i imię - Stroka Małgorzata
 2. numer telefonu - 76/759-20-33
 3. adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych.


§ 4.

Udzielam upoważnienia i określam zakres obowiązków dla Inspektora ochrony danych zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Polityki bezpieczeństwa”.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.109.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 28 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 Uchwały nr XXIII/159/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2021 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a także dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach, Szkoły Podstawowej w Buczynie, Centrum Usług Wspólnych w Radwanicach, zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, powyższe zmiany są zgodne z załącznikami do zarządzenia.


§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.862,30 zł

z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.862,30 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.862,30 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.852,30 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.010,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia


§ 3.

Wykaz zmian zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.


§ 4.

Wykaz zmian dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 4 i 5 do zarządzenia.


§ 5.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.300.551,89 zł

z tego:

1) dochody bieżące33.662.777,00 zł

2) dochody majątkowe16.637.774,89 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości51.850.149,88 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 25.755.039,25 zł

2) wydatki majątkowe 26.095.110,63 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.161.093,81 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.611.495,82 zł


§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14