Logo

Program Współpracy Gminy Radwanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Program Współpracy Gminy Radwanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

 herb-gminy-radwanice-ok

Wstęp

Program Współpracy Gminy Radwanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, utworzony został w celu ułatwienia dialogu i współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, a także  określenia zasad, formy oraz priorytetowych obszarów tej współpracy. Organizacje pozarządowe są ważnymi partnerami w działaniach samorządu gminnego na rzecz zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności. Działalność trzeciego sektora od lat kształtuje liderów społecznych oraz aktywizuje i pobudza do działania lokalną społeczność, co przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej. Oczekiwanym rezultatem realizacji Programu jest lepsze wykonanie zadań ustawowo powierzonych gminie, a tym samym efektywniejsze zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.

 Rozdział 1

Definicje

§1.

Ilekroć w Programie Współpracy jest mowa o:

 1. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);
 2. organizacjach- rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. programie- rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Radwanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
 4. Gminie- rozumie się przez to Gminę Radwanice;
 5. Wójcie Gminy- rozumie się przez to Wójta Gminy Radwanice;
 6. Urzędzie rozumie się przez to Urząd Gminy Radwanice;

 

Rozdział 1

Cel główny i cele szczegółowe programu

 §1.

Celem głównym  Programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz wspieranie postaw obywatelskich poprzez budowanie partnerstwa między samorządem i organizacjami pozarządowymi.

§2

Cele szczegółowe Programu to:

 1. Zwiększenie efektywności wykonywanych zadań publicznych.
 2. Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie ich pozycji w procesie tworzenia i realizacji zadań publicznych.
 3. Stworzenie warunków do powstawania inicjatyw obywatelskich oraz umocnienie lokalnych działań.
 4. Rozwój aktywności obywatelskiej i wolontariatu oraz kształtowanie liderów społecznych.

Rozdział 2

Zasady współpracy

 §3

Współpraca Gminy Radwanice z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:

Pomocniczości- wsparcie działań organizacji pozarządowych w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań publicznych

Suwerenności stron- podejmowanie przez Gminę Radwanice i organizacje pozarządowe współpracy
z zachowaniem niezależności, równości i autonomii stron realizujących program

Partnerstwa- podejmowanie działań na określonych zasadach współpracy, opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu i równorzędności stron

Efektywności- dążenie do osiągnięcia jak najlepszym efektów w realizacji zadań publicznych

Uczciwej konkurencji- podejmowanie działań w sposób przejrzysty i transparentny
z zachowaniem równych dla wszystkich stron i obiektywnych kryteriów oraz zasad

Jawności- Gmina Radwanice i organizacje pozarządowe udostępniają sobie wzajemnie pełną
i prawdziwą informację na temat obszarów swojego działania

 

 

Rozdział 3

Zakres przedmiotowy

 §4

Przedmiotem współpracy Gminy Radwanice z organizacjami pozarządowymi są:

 1. Zadania publiczne określone w art. 4 ust.1 ustawy, w zakresie odpowiadającym ustawowym zadaniom Gminy;
 2. Działania promujące Gminę Radwanice;
 3. Zadania własne Gminy określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372), które będzie chciała zlecić organizacją pozarządowym.

 

Rozdział 4

Formy współpracy

§5

Współpraca Gminy Radwanice z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

§6

Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujących formach:

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert za zasadach określonych w ustawie, w formie powierzenia zadań publicznych wraz z udzieleniem dofinansowania na ich realizację.
 2. Zlecenie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na podstawie art. 19 a ustawy.
 3. Udostępnienie na preferencyjnych warunkach lokali, nieruchomości i zasobów gminy na potrzebę realizacji zadań publicznych.

§7

Współpraca o charakterze pozafinansowym będzie obejmowała:

 1. Doradztwo i udzielenie pomocy merytorycznej w wykonywaniu zadań publicznych przez pracownika Gminy Radwanice.
 2. Udzielenie pomocy w pozyskaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja z Gminy Radwanice.
 3. Wymianę dobrych praktyk pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Radwanice.
 4. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań.
 5. Zamieszczaniu na stronie internetowej gminy istotnych informacji dla organizacji pozarządowych.
 6. Przekazywaniu informacji o dostępnych programach, projektach, konferencjach i szkoleniach.
 7. Objecie patronatem Wójta Gminy Radwanice działań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
 8. Udzieleniu rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z gminą.
 9. Współpraca w realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności.

 

Rozdział 5

Priorytetowe zadania publiczne

§8

Jako zadania priorytetowe na rok 2022 określa się następujące zadania:

 1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
 2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
 3. Wsparcie działań integrujących i aktywizujących lokalną społeczność.
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.
 5. Ochrona i promocja zdrowia poprzez włączenie się w kampanie zdrowotne oraz promocje zdrowego stylu życia.
 6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Rozdział 6

Okres realizacji programu

 §9

Program Współpracy Gminy Radwanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 

Rozdział 7

Sposób realizacji programu

 §10

Organizacje mogą skorzystać z określonych w programie form współpracy poprzez:

 1. Udział w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Radwanice na 2022 rok.
 2. Złożenie wniosku na realizacje zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy.
 3. Złożenie wniosku o udostępnienie na preferencyjnych warunkach lokali, nieruchomości
  i zasobów gminy na potrzebę realizacji zadań publicznych.
 4. Wnioskowanie o objecie patronatem Wójta Gminy Radwanice realizowanych zadań publicznych.
 5. Udział w konsultacjach, konferencjach, szkoleniach i programach oferowanych przez gminę.

Rozdział 8

Wysokość środków planowanych na realizację programu

§11

Określa się planowaną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Współpracy w kwocie 30 000,00 zł.

§12

Ostateczna i szczegółowa wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy określona zostanie w uchwale budżetowej Rady gminy Radwanice na 2022 rok.

 

Rozdział 9

Sposób oceny realizacji programu

 §13

Ocena realizacji Programu Współpracy dokonywana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:

 1. Liczba ogłoszonych konkursów, złożonych ofert i podpisanych umów.
 2. Liczba organizacji pozarządowych współpracujących z gminą, w podziale na poszczególne formy współpracy.
 3. Liczba inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe objętych patronatem gminy.
 4. Wysokość kwot udzielonych dotacji dla poszczególnych organizacji pozarządowych.

§14

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy przedłożone będzie Radnym Gminy Radwanice do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

 

  

Rozdział 10

Informacje o sposobie tworzenia programu i przebiegu konsultacji

§15

Program został utworzony w następny sposób:

 1. Przygotowanie projektu Programu Współpracy na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określającej podstawowe elementy jakie powinien zawierać.
 2. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą nr I/9/18 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 22 listopada 2018 r.
 3. Rozpatrzenie opinii i uwag przekazanych przez organizacje pozarządowe.
 4. Przyjęcie Programu Współpracy uchwałą Rady Gminy w Radwanicach.

 

Rozdział 11

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

§16

Wójt Gminy ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje każdorazowo komisje konkursową w drodze zarządzenia.

§17

Komisja obraduje w składzie 3-5 osobowym z udziałem:

 1. Przedstawicieli Urzędu, w tym przedstawicieli komórek organizacyjnych właściwych ze względu na rodzaj zadania.
 2. Przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty biorące udział w konkursie.

§18

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

§19

W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do której mogą istnieć zastrzeżenia co do zasady zachowania bezstronności.

§20

 1. Konkurs przeprowadzany jest, gdy wpłynie co najmniej jedna oferta.
 2. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniach konkursowych.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół.
 4. Wyniki otwartego konkursu ogłaszane są w BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice oraz na stronie internetowej Gminy Radwanice zgodnie z art.13 3 ustawy.

 

 

Program Współpracy.pdf

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności