Logo

Stowarzyszenie "Bliżej Siebie"

STOWARZYSZENIE „BLIŻEJ SIEBIE” DZIAŁAJĄCE PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM” W RADWANICACH

 

Kontakt:

Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”

Ul. Szkolna 14

59-160 Radwanice

tel. 76 – 831- 19 -11  76 -831- 14 -26   507 -018 -264     

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Iwona Derkacz - Prezes

Alicja Dosiak    - Wiceprezes

Anna Anczykowska – Skarbnik

Barbara Stec     - Sekretarz

 

Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” działa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach. Wpis do KRS dokonano 8 grudnia 2008 r.

 

Idea stowarzyszenia:

Działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych przedszkola i szkoły, udzielanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji losowej lub materialnej, tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów, wspomaganie wyposażenia placówki i poprawy warunków jej funkcjonowania, prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią społeczną, rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych: alkoholu, tytoniu, narkotyków oraz zapobieganie występującym zjawiskom patologicznym, działanie na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, inicjowanie i realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, ich integracji w środowisku lokalnym, propagowanie idei zdrowego stylu życia, propagowanie postaw proekologicznych w przedsięwzięciach mających na celu ochronę środowiska, prowadzenie szerokiej działalności kulturalnej, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, budowanie więzi z "małą ojczyzną", działania na rzecz integracji europejskiej, edukacyjne zajęcia przedszkolne i szkolne, imprezy kulturalne i inne na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych ze środowiska lokalnego, upowszechnianie i promocja twórczości dzieci i młodzieży.

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności