Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 22.08.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 30, art. 63 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 85, ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23);

zawiadamiam strony postępowania, i podaje do publicznej wiadomości że:

W dniu 22.08.2016r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego BUCZYNA I realizowanego na działkach 222/1 i 264/1, położonych na gruntach wsi Buczyna, gm. Radwanice, pow. Polkowicki, woj. dolnośląskie”;

Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Radwanice, oraz na tablicach ogłoszeń UG Radwanice oraz w m. Buczyna.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice pok. nr 10, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 076 759 20 37, w terminie 14 dni, od daty niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT GMINY RADWANICE

Paweł Piwko

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 19.08.2016

 • Publikacja: Leszek Klejszmit
 • Drukuj

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy:  budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowie rurociągu tranzytowego w m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków.

na podstawie  art.104 ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz.23) r. oraz  art. 53 ust. 1ustawy  z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. 2015 roku  poz. 199 z późn. zm.) Wójt Gminy Radwanice zawiadamia, że na wniosek Gminy Radwanice, została wydana w dniu 19 sierpnia 2016 r. decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowie rurociągu tranzytowego w miejscowości Sieroszowice do oczyszczalni ścieków.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj. do dnia 03 września 2016 r. W tym terminie można zapoznać się z treścią decyzji, w Urzędzie Gminy Radwanice, 59-160 Radwanice ul. Przemysłowa 17, pokój nr 11, w godzinach pracy urzędu.

                                                                          

Wójt Gminy

Paweł  Piwko

Przerwa w dostawie wody - Lipin i okolice "Roszarni"

 • Publikacja: Zakład Usług Komunalnych
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że w dniu 18.08.2016(czwartek) w godz. 10:00 do 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Lipin oraz Radwanice ul. Przemysłowa, Stawna, Kościelna, Rolna, Włókiennicza i Szkolna. Przerwa spowodowana jest rozbudową sieci wodociągowej na ul. Stolarskiej i Bocznej oraz przyłączaniem nowego odcinka sieci wodociągowej do głównej magistrali.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości o zgromadzenie odpowiednich zapasów wody pitnej na czas przerwy.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Kierownik ZUK

Piotr Hrywna

Przypomnienie o obowiązku ubezpieczenia OC rolników

 • Publikacja: Anna Barylik
 • Drukuj

Urząd Gminy Radwanice przypomina o obowiązku ubezpieczenia OC rolników.

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.). Przepisy wyżej wskazywanej ustawy określają szczegółowo m.in. :

1) zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

2) sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia tych umów ubezpieczeń oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku (kary za brak ubezpieczenia),

3)  zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Istnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika zależy od wielkości tego gospodarstwa, jak również od tego czy gospodarstwo jest opodatkowane podatkiem rolnym. Każdy rolnik bowiem, który posiada grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar i podlega w całości lub w części opodatkowaniu podatkiem rolnym ma obowiązek posiadać umowę ubezpieczenia OC rolnika. Jeśli jednak rolnik  posiada np. uprawy w szklarniach, czy też  prowadzi wylęgarnię drobiu, albo pasieki - są to tzw. działy specjalne produkcji rolnej,   musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC niezależnie od obszaru posiadanego gospodarstwa. Pamiętać należy, iż umowę ubezpieczenia OC rolnika należy zawrzeć  najpóźniej w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia, na podstawie której osoba obciążona tym obowiązkiem korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, a czas trwania i zakres tej ochrony odpowiadają przepisom ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy.

Informacja o zamknięciu drogi

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Informacja o zamknięciu skrzyżowania DK12 z DK3 od strony Głogowa (skrzyżowanie koło m. Radwanice)

Treść informacji

Informacja o zamknięciu drogi

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej DP1143D od skrzyżowania z DK3 do nowo projektowanej drogi DO-08 – zmiana ruchu do m. Łagoszów Wielki.

Treść informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 10.08.2016

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

o wydaniu decyzji środowiskowej stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczy: ”Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budową rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków”.

Treść obwieszczenia

Przerwa w dostawie wody - Radwanice oś. Leśne

 • Publikacja: Zakład Usług Komunalnych
 • Drukuj
Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że w dniu 11.08.2016(czwartek) w godz. 8:00 do 12:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Radwanice na tzw."osiedlu leśnym" ul. Kasztanowa, Klonowa, Wierzbowa, Akacjowa, Topolowa, Brzozowa, Olchowa, Świerkowa, Sosnowa, Jaworowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Modrzewiowa. Przerwa spowodowana jest przyłączaniem nowego odcinka sieci wodociągowej do głównej magistrali.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości o zgromadzenie odpowiednich zapasów wody pitnej na czas przerwy.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Kierownik ZUK

Piotr Hrywna

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 27.07.2016

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu rud miedzi ze złoża "Radwanice-Gaworzyce" w obszarze "Gaworzyce" realizowanego w gminach: Żukowice, Gaworzyce i Radwanice.

Treść obwieszczenia

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 01.08.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

o wydaniu decyzji środowiskowej stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 30, art. 63 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 85, ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23);

zawiadamiam strony postępowania, że:

W dniu 01.08.2016r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi publicznej KDD w miejscowości Nowy Dwór dz. nr 146 o dł. 1+089,01 na terenie gminy Radwanice”;
 
Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie informacji Publicznej  Publicznie Gminy Radwanice - http://bip.radwanice.pl, oraz na tablicach ogłoszeń UG Radwanice oraz w m. Nowy Dwór.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice pok. nr 10, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 076 759 20 37, w terminie 14 dni, od daty niniejszego obwieszczenia.


WÓJT GMINY RADWANICE

Paweł Piwko


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14