Komunikaty

Informacja Kola Łowieckiego „DARZ BÓR” Przemków o terminach polowań zbiorowych koła w obwodzie 54 województwo dolnośląskie w sezonie łowieckim 2021/2022.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

kalendarz_polowania

Zarządzenie Nr 0050.131.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Borów

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1443), art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1372) §2 ust. 1 uchwały I/9/18 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy (Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 5943) zarządzam:

§1

Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Borów na temat zmiany rodzaju miejscowości Borów z dotychczasowej części miejscowości Przesieczna na przysiółek miejscowości Przesieczna.

§2

 1. Przedmiotem konsultacji jest propozycja zmiany rodzaju miejscowości Borów w związku z sugestią Głównego Geodety Kraju przedstawioną w piśmie z dnia 28 września 2021 r. Zgodnie z urzędowym wykazem nazw miejscowości, Borów stanowi część miejscowości Przesieczna i posiada 19 numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości, w związku z czym sugerowana jest zmiana rodzaju miejscowości Borów z „część miejscowości Przesieczna” na „przysiółek miejscowości Przesieczna”, celem zachowania odrębnej numeracji.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat zmiany rodzaju miejscowości Borów.
 3. Konsultacje trwać będą od 28 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r.
 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet doręczonych mieszkańcom, których formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Formularze ankiet dostępne będą również u sołtysa sołectwa Przesieczna. Ponadto ankiety dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Radwanice.
 5. Wypełnione ankiety należy składać w terminie określonym w § 2 pkt. 3 osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice (decyduje data stempla pocztowego) oraz poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§3

 1. Ustala się treść pytania dla konsultowanej sprawy: Czy jest Pani/Pan za zmianą rodzaju miejscowości Borów z dotychczasowej „części miejscowości Przesieczna” na „przysiółek miejscowości Przesieczna”, celem zachowania odrębnej numeracji porządkowej nieruchomości?
 2. Ustala się treść wariantów rozwiązań konsultowanej sprawy w następujących odpowiedziach: „TAK”, „NIE”.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§5

Wyniki konsultacji zostaną podane w terminie 7 dni po ich zakończeniu w BIP Urzędu Gminy Radwanice.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 0050.130.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

 

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Borów z rodzaju „część miejscowości Przesieczna” na rodzaj „przysiółek miejscowości Przesieczna”

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1443), § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1368) zarządzam, co następuje:

§1

Proponuję zmianę rodzaju miejscowości Borów z dotychczasowej części miejscowości Przesieczna na przysiółek miejscowości Przesieczna.

§2

Proponowana zmiana dokonywana jest w związku z sugestią Głównego Geodety Kraju przedstawioną w piśmie z dnia 28 września 2021 r. Zgodnie z urzędowym wykazem nazw miejscowość, Borów stanowi część miejscowości Przesieczna i posiada 19 numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości, dlatego konieczne jest uporządkowanie numeracji. W związku z powyższym zaproponowano zmianę numeracji miejscowości Borów i przypisanie jej do miejscowości samodzielnej tj. miejscowości Przesieczna lub wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości.

§3

Mając na uwadze fakt, że nazwa miejscowości Borów używana jest przez mieszkańców gminy i instytucje od lat oraz brak konieczności tworzenia odrębnej wsi dla niewielkiej ilości zabudowań proponuję wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości Borów z Borów- rodzaj „część miejscowości Przesieczna” na Borów- rodzaj „przysiółek miejscowości Przesieczna”.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice

/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.129.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z dnia2021 rpoz. 1372 ), art. 6 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 9a ust.n2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2021 poz. 1249 ), oraz § 1 Uchwały Nr VII/23/11 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Wójt Gminy Radwanice zarządza co następuje;

§ 1

W zarządzeniu Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 03 października 2018 r.

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 1. 1.Emilia Zagórniak- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
 2. 2.Małgorzata Markowska- Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
 3. 3.Anna Sorokanycz- Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
 4. Ilona Golonko- Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
 5. Beata Niemczyk-Nauczyciel doradztwa zawodowego, WDŻ-u, nauczyciel wspomagający ZSP w Radwanicach
 6. Edyta Maćkowiak- Psycholog- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radwanicach
 7. Adrian Pachała- Dzielnicowy Rewiru w Radwanicach
 8. Adam Kasperski- Dzielnicowy Rewiru w Radwanicach
 9. Marta Michalik- Pedagog szkolny- SP w Buczynie
 10. Danuta Sztuczka- Dyrektor SP w Buczynie
 11. Bogusława Niemasz- Dyrektor ZSP w Radwanicach
 12. Aleksandra Woźnica- Pielęgniarka- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap”
 13. Alicja Ciebielska- Boruta- Kurator Zawodowy- Sad Rejonowy w Głogowie II Wydział Karny
 14. Marta Chodorowska- Kurator Zawodowy- Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 15. Krystian Malinowski- OSP Radwanice
 16. Stefan Domagała- Instruktor Terapii Uzależnień

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.128.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 25 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie § 2 ust. 1 regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radwanice oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy nr Or/2/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. ze zm. zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. zamówień publicznych w następującym składzie:


 1. Wójt Gminy- Paweł Piwko
 2. Zastępca Wójta Gminy- Małgorzata Stroka
 3. Sekretarz Gminy- Józef Machera
 4. Skarbnik Gminy- Agata Małachowska

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.127.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 25 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam,
co następuje:

§ 1.

Rezygnuje się z prawa pierwokupu działki gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym: 235/5 o powierzchni 0,0746 ha położonej w obrębie Radwanice, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00053850/0w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży z dnia 21.10.2021 r. pod numerem Repertorium A numer 8916/2021 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Aleksandrę Kolińską-Klonowską, mieszczącej się w Głogowie (67-200) przy ulicy Rynek numer 81.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.126.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 19 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po zniesionym Ministerstwie Cyfryzacji znajdujących się w Urzędzie Gminy Radwanice

Na podstawie pisma otrzymanego w dniu 30.09.2021 r. od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sygn. BDG.WZM.19774.9.2021.GS w sprawie spisu z natury składników majątkowych zakupionych w ramach projektu „pl.ID – Polska ID karta” gromadzonych w Urzędzie Gminy, zarządzam co następuje:

§ 1

Przeprowadzić inwentaryzację majątku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po zniesionym Ministerstwie Cyfryzacji znajdujących się w Urzędzie Gminy wg stanu na dzień 11.06.2021 r.

Do przeprowadzenia spisu wymienionych składników majątkowych wyznaczam komisję w następującym składzie:

 1. Małgorzata Stroka – Przewodnicząca
 2. Martyna Szylko – Członek
 3. Daria Ciosek - Członek

Ustalam termin przeprowadzenia inwentaryzacji w dniu 22.10.2021 r.

§ 2

Inwentaryzacją należy objąć składniki majątkowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów służące do wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji stanu cywilnego składniki majątkowe otrzymane w ramach projektu indywidualnego „pl.ID-Polska ID karta” z 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

§ 3

Inwentaryzację składników majątku wymienionego w § 2 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury. Arkusze spisowe pobierze przewodnicząca zespołu spisowego w terminie do 21.10.2021 r.

§ 4

Zobowiązuję komisję do:

 1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
 2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Radwanicach.
 3. Przekazania arkuszy spisu do referatu finansowego po zakończeniu spisu.

§ 5

Członków Komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.125.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 18 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Rezygnuje się z prawa pierwokupu działki gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym: 128/7 o powierzchni 0,1416 ha położonej w obrębie Łagoszów Wielki, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00033853/5, w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży z dnia 06.10.2021 r. pod numerem Repertorium A numer 8318/2021 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Barbarę Jędrzejewską, mieszczącej się w Głogowie (67-200) przy ulicy Garncarskiej numer 38.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.124.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 15 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) orazart. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 Uchwały nr XXIII/159/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2021 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a także dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów i rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Szkoły Podstawowej w Buczynie, zwiększa się również dochody i wydatki o środki pochodzące z rezerwy celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także zwiększa się dochody i wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na realizację świadczeń rodzinnych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz z tytułu dotacji w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, powyższe zmiany są zgodne z załącznikami do zarządzenia.


§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 179.341,20 zł

z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 170.341,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 179.341,20 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 160.341,20 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia


§ 3.

Wykaz zmian zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.


§ 4.

Wykaz zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 i 5 do zarządzenia.


§ 5.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.347.608,21 zł

z tego:

1) dochody bieżące 33.739.227,20 zł

2) dochody majątkowe 13.608.381,01 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.897.206,20 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 26.042.880,45 zł

2) wydatki majątkowe 22.854.325,75 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.161.093,81 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości1.611.495,82 zł


§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14