Komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.100.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 3 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Radwanice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U.z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) i § 8 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1490 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Powołuje się komisję przetargową w składzie:

 • Przewodniczący - Józef Machera
 • Członkowie - Małgorzata Stroka
 • Elżbieta Łucka
 • Daria Ciosek
 • Wiktoria Guszała
 • Anna Wysokińska
 • Jolanta Kozołup§2
Do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości:

 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/10 położona w obrębie Buczynie, który odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach,
 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/13 położona w obrębie Buczynie, który odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach,
 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/14 położona w obrębie Buczynie, który odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach,
 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/15 położona w obrębie Buczynie, który odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach,


§3
Komisja może przeprowadzić czynności w składzie minimum trzyosobowym, w tym Przewodniczący.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.99.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 1 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5, art. 33 ust. 5 oraz art.47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) zarządzam,co następuje :

§ 1.

Powierzam Pani Małgorzacie Markowskiej zatrudnionej na stanowisku specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwanicach pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do czasu przeprowadzenia naboru i zatrudnienia Kierownika GOPS.

§ 2.

Z dniem 1 września 2021 r. upoważniam Panią Małgorzatę Markowską– specjalistę pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy w okresie wskazanym w § 1.

§ 3.

Powierzenie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach następuje za zgodą pracownika.

§ 4.

Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone w odrębnym dokumencie.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.98.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 Uchwały nr XXIII/159/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2021 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a także dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach, Szkoły Podstawowej w Buczynie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach, zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, a także zwiększa się środki na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, powyższe zmiany są zgodne z załącznikami do zarządzenia.


§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.586,55 zł

z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.586,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.586,55 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.224,37 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.810,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia


§ 3.

Wykaz zmian zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.


§ 4.

Wykaz zmian dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5.

Wykaz zmian dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii,przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia.


§ 6.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.208.398,61 zł

z tego:

1) dochody bieżące 33.601.078,46 zł

2) dochody majątkowe 16.607.320,15 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.757.996,60 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 25.906.243,97 zł

2) wydatki majątkowe 25.851.752,63 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.161.093,81 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.611.495,82 zł


§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 0050.97.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie konkursu „Nazwa dla Obiektu Sportowego w m. Lipin”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do realizacji zadania promocyjnego gminy – organizacji konkursu „Nazwa dla Obiektu Sportowego w m. Lipin”

§ 2.

Cele, zasady i sposób organizacji konkursów, o których mowa w § 1, określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. promocji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Wójt Gminy Radwanice ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

na sprzedaż nieruchomości

I. Niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/10 położona w obrębie Buczyna, o pow. 0,1281 ha. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr LE1G/00028696/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głogowie. Działka położona we wsi Buczyna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów ornych – ogrody działkowe. Dobrze skomunikowana. Bezpośredni dojazd drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej. Ukształtowanie terenu równinne. Uzbrojenie – do działki jest możliwość doprowadzenia urządzeń komunalnych.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka leży na terenach z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza: 28 200,00 złotych*

*Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17, w Sali narad.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 28 września 2021 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice nr 57 1090 2398 0000 0001 4383 6170 Santander Bank Polski w tytule przelewu wpisać „wadium dz. 338/10 Buczyna”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Radwanicach. Dowód wpłaty wadium na kupno określonej działki oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.
Minimalne możliwe postąpienie wynosi 1 % wartości ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 290,00 zł.

II. Niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/13 położona w obrębie Buczyna, o pow. 0,1085 ha. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr LE1G/00028696/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głogowie. Działka położona we wsi Buczyna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów ornych – ogrody działkowe. Dobrze skomunikowana. Bezpośredni dojazd drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej. Ukształtowanie terenu równinne. Uzbrojenie – do działki jest możliwość doprowadzenia urządzeń komunalnych.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka leży na terenach z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza: 27 100,00 złotych*
*Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17, w Sali narad.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 28 września 2021 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice nr 57 1090 2398 0000 0001 4383 6170 Santander Bank Polski w tytule przelewu wpisać „wadium dz. 338/13 Buczyna”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Radwanicach. Dowód wpłaty wadium na kupno określonej działki oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.
Minimalne możliwe postąpienie wynosi 1 % wartości ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 280,00 zł.
III. Niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/14 położona w obrębie Buczyna, o pow. 0,1104 ha. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr LE1G/00028696/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głogowie. Działka położona we wsi Buczyna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów ornych – ogrody działkowe. Dobrze skomunikowana. Bezpośredni dojazd drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej. Ukształtowanie terenu równinne. Uzbrojenie – do działki jest możliwość doprowadzenia urządzeń komunalnych.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka leży na terenach z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 27 600,00 złotych*
*Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17, w Sali narad.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 28 października 2021 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice nr 57 1090 2398 0000 0001 4383 6170 Santander Bank Polski w tytule przelewu wpisać „wadium dz. 338/14 Buczyna”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy
w Radwanicach. Dowód wpłaty wadium na kupno określonej działki oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.
Minimalne możliwe postąpienie wynosi 1 % wartości ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 280,00 zł.


IV. Niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/15 położona w obrębie Buczyna, o pow. 0,1081 ha. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr LE1G/00028696/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głogowie. Działka położona we wsi Buczyna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów ornych – ogrody działkowe. Dobrze skomunikowana. Bezpośredni dojazd drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej. Ukształtowanie terenu równinne. Uzbrojenie – do działki jest możliwość doprowadzenia urządzeń komunalnych.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka leży na terenach z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 27 000,00 złotych*
*Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2021 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17, w Sali narad.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 28 października 2021 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice nr 57 1090 2398 0000 0001 4383 6170 Santander Bank Polski w tytule przelewu wpisać „wadium dz. 338/15 Buczyna”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy
w Radwanicach. Dowód wpłaty wadium na kupno określonej działki oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.
Minimalne możliwe postąpienie wynosi 1 % wartości ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 270,00 zł.


Koszty aktów notarialnych ponoszą nabywcy.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radwanice i tablicy informacyjnej
w miejscowości Buczyna w dniu 03.09.2021 r.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Radwanice w dniu 03.09.2021 r.
Dodatkowe informacje na w/w temat można uzyskać w pokoju nr 9 tut. urzędu lub telefonicznie pod
nr telefonu 76 759 20 27.

Wójt Gminy Radwanice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

ASF - zasady których trzeba przestrzegać

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

plakat_asf-wersja-zmniejszona

Ankieta

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Informujemy o ankiecie przeznaczonej dla mieszkańców Gminy Radwanice udostępnionej przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.

LINK do ANKIETY:  

www.eko-precyzja.eu/dolnyslask.php

 


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14