Komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.97.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 sierpnia 2021 r.

  • Publikacja: Gmina Radwanice
  • Drukuj

w sprawie konkursu „Nazwa dla Obiektu Sportowego w m. Lipin”

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do realizacji zadania promocyjnego gminy – organizacji konkursu „Nazwa dla Obiektu Sportowego w m. Lipin”

§ 2.

Cele, zasady i sposób organizacji konkursów, o których mowa w § 1, określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. promocji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Wójt Gminy Radwanice ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

  • Publikacja: Gmina Radwanice
  • Drukuj

na sprzedaż nieruchomości

I. Niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/10 położona w obrębie Buczyna, o pow. 0,1281 ha. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr LE1G/00028696/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głogowie. Działka położona we wsi Buczyna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów ornych – ogrody działkowe. Dobrze skomunikowana. Bezpośredni dojazd drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej. Ukształtowanie terenu równinne. Uzbrojenie – do działki jest możliwość doprowadzenia urządzeń komunalnych.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka leży na terenach z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza: 28 200,00 złotych*

*Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17, w Sali narad.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 28 września 2021 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice nr 57 1090 2398 0000 0001 4383 6170 Santander Bank Polski w tytule przelewu wpisać „wadium dz. 338/10 Buczyna”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Radwanicach. Dowód wpłaty wadium na kupno określonej działki oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.
Minimalne możliwe postąpienie wynosi 1 % wartości ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 290,00 zł.

II. Niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/13 położona w obrębie Buczyna, o pow. 0,1085 ha. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr LE1G/00028696/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głogowie. Działka położona we wsi Buczyna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów ornych – ogrody działkowe. Dobrze skomunikowana. Bezpośredni dojazd drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej. Ukształtowanie terenu równinne. Uzbrojenie – do działki jest możliwość doprowadzenia urządzeń komunalnych.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka leży na terenach z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza: 27 100,00 złotych*
*Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17, w Sali narad.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 28 września 2021 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice nr 57 1090 2398 0000 0001 4383 6170 Santander Bank Polski w tytule przelewu wpisać „wadium dz. 338/13 Buczyna”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Radwanicach. Dowód wpłaty wadium na kupno określonej działki oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.
Minimalne możliwe postąpienie wynosi 1 % wartości ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 280,00 zł.
III. Niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/14 położona w obrębie Buczyna, o pow. 0,1104 ha. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr LE1G/00028696/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głogowie. Działka położona we wsi Buczyna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów ornych – ogrody działkowe. Dobrze skomunikowana. Bezpośredni dojazd drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej. Ukształtowanie terenu równinne. Uzbrojenie – do działki jest możliwość doprowadzenia urządzeń komunalnych.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka leży na terenach z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 27 600,00 złotych*
*Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17, w Sali narad.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 28 października 2021 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice nr 57 1090 2398 0000 0001 4383 6170 Santander Bank Polski w tytule przelewu wpisać „wadium dz. 338/14 Buczyna”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy
w Radwanicach. Dowód wpłaty wadium na kupno określonej działki oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.
Minimalne możliwe postąpienie wynosi 1 % wartości ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 280,00 zł.


IV. Niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/15 położona w obrębie Buczyna, o pow. 0,1081 ha. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr LE1G/00028696/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głogowie. Działka położona we wsi Buczyna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów ornych – ogrody działkowe. Dobrze skomunikowana. Bezpośredni dojazd drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej. Ukształtowanie terenu równinne. Uzbrojenie – do działki jest możliwość doprowadzenia urządzeń komunalnych.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka leży na terenach z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 27 000,00 złotych*
*Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2021 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17, w Sali narad.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 28 października 2021 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice nr 57 1090 2398 0000 0001 4383 6170 Santander Bank Polski w tytule przelewu wpisać „wadium dz. 338/15 Buczyna”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy
w Radwanicach. Dowód wpłaty wadium na kupno określonej działki oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.
Minimalne możliwe postąpienie wynosi 1 % wartości ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 270,00 zł.


Koszty aktów notarialnych ponoszą nabywcy.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radwanice i tablicy informacyjnej
w miejscowości Buczyna w dniu 03.09.2021 r.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Radwanice w dniu 03.09.2021 r.
Dodatkowe informacje na w/w temat można uzyskać w pokoju nr 9 tut. urzędu lub telefonicznie pod
nr telefonu 76 759 20 27.

Wójt Gminy Radwanice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

ASF - zasady których trzeba przestrzegać

  • Publikacja: Gmina Radwanice
  • Drukuj

plakat_asf-wersja-zmniejszona

Ankieta

  • Publikacja: Gmina Radwanice
  • Drukuj

Informujemy o ankiecie przeznaczonej dla mieszkańców Gminy Radwanice udostępnionej przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.

LINK do ANKIETY:  

www.eko-precyzja.eu/dolnyslask.php

 


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14