Komunikaty

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław ogłasza II przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż.

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

Dotyczy nieruchomości rolnej, niezabudowanej, działka nr 76/2 obręb Sieroszowice.

Pliki do pobrania

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław ogłasza II przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

Dotyczy nieruchomości rolnej, niezabudowanej, działki nr 62 obręb Nowy Dwór.

Pliki do pobrania

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonego do zbycia

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

w drodze przetargu nieograniczonego

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 11.01.2018

 • Publikacja: Paulina Bilińska
 • Drukuj

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Rady Gminy w Radwanicach Nr XXVII/158/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radwanice. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice.


Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

Ogłoszenie Koła Łowieckiego "Darz Bór" Przemków

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

o polowaniu zbiorowym.

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 12.12.2017

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwał antysmogowych.

Pliki do pobrania

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Radwanice w roku 2018”

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w punkcie obsługi klienta (parter urzędu) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-170 Radwanice, w terminie do dnia 05.01.2018r. do godz. 12.00.

Oferty można również składać droga mailową na adres Zamawiającego

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, w dniu 05.01.2017r. o godz. 12:15.Otwarcie ofert jest jawne.

Poniżej do pobrania w załączniku więcej informacji.

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Koła Łowieckiego "Jeleń"

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

Ogłoszenie o polowaniu zbiorowym.

Pliki do pobrania