Komunikaty

Wolne miejsca na szczepienia

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

INFORMUJEMY, że Ośrodek Zdrowia w Radwanicach posiada jeszcze wolne miejsca na szczepienia przeciwko COVID-19.

Szczepienia dotyczą pierwszej oraz trzeciej przypominającej dawki.

Dostępne są również szczepienia przeciw grypie.

W celu rejestracji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 76 83 11 471

Wójt Gminy Radwanice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

ds. komunikacji społecznej

1. Wymagania niezbędne

a) Wykształcenie wyższe, mile widziany kierunek dziennikarstwo, komunikacja społeczna, public relations,

b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) Stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,

d) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) Znajomość programów komputerowych word, excel, programów graficznych,

2. Wymagania dodatkowe :

a) Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) Dyspozycyjność,
c) Przebojowość,
b) Wysoka kultura osobista,
c) Komunikatywność,
d) Umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

a) realizacja zadań promocyjnych Gminy,

-aktualizacja i redagowanie wpisów na stronie internetowej Gminy oraz w mediach społecznościowych,

-przygotowywanie informacji prasowych i kontakt z mediami

-redagowanie pism okolicznościowych,

-udział w spotkaniach, imprezach i wydarzeniach oraz sporządzanie z nich relacji,

-inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie publikacji wydawanych przez Urząd,

-gromadzenie dokumentacji prasowej, fotograficznej i audiowizualnej dotyczącej Gminy,

-realizacja kampanii informacyjnych i promocyjnych oraz konkursów prowadzonych przez Gminę,

-współorganizacja imprez gminnych,

b) komunikacja społeczna

- organizowanie konsultacji społecznych, spotkań oraz innych form dialogu społecznego z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi,

- wsparcie organizacyjne i merytoryczne innych referatów Urzędu w prowadzonych procesach konsultacyjnych czy spotkaniach,

- opracowanie grafik na potrzeby konsultacji społecznych,

c) obsługa stowarzyszeń i innych podmiotów pożytku publicznego


4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny i życiorys (CV)- w dokumentach powinna znaleźć się informacja o posiadanym prawie jazdy kategorii B,

b) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ) – kserokopie,

c) kwestionariusz osobowy ogólnodostępny,

d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,

f) oświadczenia o niekaralności,

g) oświadczenie o znajomości wymaganych programów komputerowych,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu (59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. komunikacji społecznej” w terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. do godz. 15:30-decyduje data wpływu do urzędu (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy ul. Przemysłowej 17 w Radwanicach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” -zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.158.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 30 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zarządzam, co następuje:


§ 1.

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radwanicach wprowadzam następujące zmiany:

 1. 1.§ 4 ust.4 tiret 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
  „2/ w referacie organizacyjnym:
  - Z-ca Wójta Gminy
 2. Kierownik referatu organizacyjnego - OrI.
  - ds. obsługi Rady Gminy i oświaty - OrII.
  - ds. kadr i sekretariatu - OrIII.
  - ds. biura obsługi klienta - OrIV.
  - ds. konsultacji społecznej - OrV.
  - ds. kryzysowych i obronnych - OrVI.
  - ds. informatyki - OrVII.
  - ds. administracyjnych - OrVIII.
 3. 3/ w referacie gospodarczym:
  - Kierownik referatu gospodarczego - GpI.
  - ds. dróg i utrzymania czystości - GpII.
  - ds. ochrony środowiska - GpIII.
  - ds. planowania przestrzennego - GpIV.
  - ds. rozwoju gospodarczego - Gp.V
  - pomocy administracyjnej”


§ 2.

Struktura organizacyjna Urzędu wynikająca z Regulaminu stanowi załącznik
do zarządzenia.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 0050.157.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmiany nazewnictwa powierzenia

Na podstawie art. 33 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm) zarządzam, co następuje:

§ 1.

We wszystkich zarządzeniach obowiązujących na dzień dzisiejszy , na których widnieje zapis: „Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy” wyrazy „Sekretarz Gminy” zastępuje się wyrazami „Zastępca Wójta”.

§ 2.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.156.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1372 ze zm. ) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2018r. poz.2500 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

§ 2.

Zarządzenie przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Radwanice.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.155.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie § 2 ust. 1 regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radwanice oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy nr Or/2/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. ze zm. zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy w następującym składzie:

 1. Wójt Gminy- Paweł Piwko
 2. Zastępca Wójta Gminy- Małgorzata Stroka
 3. Skarbnik Gminy- Agata Małachowska
 4. Inspektor ds. kadr i sekretariatu- Daria Ciosek

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.154.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji majątku w Urzędzie Gminy w Radwanicach wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i Zarządzenia nr 0050.77.2015 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Radwanicach zarządzam, co następuje:


§ 1.

1. Przeprowadzić roczną inwentaryzację majątku w Urzędzie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

2. Ustalam termin przeprowadzenia inwentaryzacji w okresie od 30 grudnia 2021 r. do 15 stycznia 2022 r.


§ 2.

W celu sporządzenia inwentaryzacji powołuję zespoły spisowe w następującym składzie:

1. Zespół spisowy:

1) Arleta Żołyniak - przewodnicząca,

2) Anna Wysokińska- członek,

3) Elżbieta Kulig - członek.

2. Zespół spisowy:

1) Marta Młodecka - przewodnicząca,

2) Elżbieta Kosidło - członek,

3) Daria Ciosek - członek.


§ 3.

Inwentaryzacją należy objąć:

1.należności wątpliwe i sporne - zespół spisowy 2,

2.należności i zobowiązania wobec pracowników - zespół spisowy 2,

3.należności i zobowiązania publicznoprawne - zespół spisowy 2,

4.należności i zobowiązania wobec kontrahentów - zespół spisowy 2,

5.środki trwałe w budowie - zespół spisowy 1,

6.grunty stanowiące mienie komunalne - zespół spisowy 2,

7.paliwo - zespół spisowy 1,

8.wartości niematerialne i prawne oraz wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo - zespół spisowy 1.

9.depozyty - zespół spisowy 1,

10.druki ścisłego zarachowania - zespół spisowy 1,


§ 4.

3. Inwentaryzację składników majątku wymienionego w § 3 ust. 1 do 4 należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów oraz w formie weryfikacji salda.

4. Inwentaryzację składników majątku wymienionego w § 3 ust. 5 do 6 należy przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach.

5. Inwentaryzację składników majątku wymienionego w § 3 ust. 7 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury.

6. Inwentaryzację składników majątku wymienionego w 3 § ust. 8 należy przeprowadzić w drodze weryfikacji.

1. Inwentaryzację składników majątku wymienionego w § 3 ust. 9 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury i porównania z danymi z księgi w formie protokołu.

2. Inwentaryzację składników majątku wymienionego w § 3 ust. 10 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury.


§ 5.

Arkusze spisowe pobierze przewodnicząca zespołu spisowego w terminie do 31 grudnia 2021 r.


§ 6.

Zobowiązuję Komisje do:

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.

2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

3. Dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych.

4. Sporządzenia rozliczenia inwentaryzowanej jednostki.

5. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacji do referatu finansowo-księgowego w terminie 5 dni po zakończeniu spisu.


§ 7.

Członków Komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.


§ 8.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.


§ 9.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Przerwa w dostawie wody

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Informujemy, że 10.01.2022 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości zasilanych z SUW Radwanice tj. Radwanice, Lipin, Łagoszów Wielki, Przesieczna, Borów, Dobromil. Przerwa spowodowana zaplanowaną naprawą przyłącza na posesji prywatnej. Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat w związku z organizacją Orszaku Trzech Króli

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W związku z organizowanym Orszakiem Trzech Króli, prosimy mieszkańców o nie parkowanie samochodów wzdłuż  ulic: Głogowska, Przemysłowa oraz na parkingu przy sklepie Hydromont i szopce w dniu 6 stycznia w godzinach 15:30 – 18:00.

Informacja o pracy Starostwa Powiatowego

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

informujemy, że Starostwo Powiatowe w Polkowicach w piątek, 7 stycznia br. będzie nieczynne w zamian za święto, przypadające w sobotę, tj. 1 stycznia 2022 r.


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14