Komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.123.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 13 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie : zmiany ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeznaczeniem COVID-19

Na podstawie art. 65 pkt. 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie nr 0050.31.2021 z dnia 12 marca 2021 r. w § 1 otrzymuje brzmienie:


1.Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego o numerze 46 1090 2398 0000 0001 4749 7051 dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 przeznaczonych na wykonanie poniższych zadań w zakresie:


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Planowane dochody

Planowane wydatki

1. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSA-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

DOCHODY

29 000,00

 

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
   

2180

Wpływy z różnych dochodów

29 000,00

 

WYDATKI

 

29 000,00

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

22 000,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

7 000,00

2. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSA-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - promocja szczepień

DOCHODY

10 000,00

 

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
   

2180

Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

 

WYDATKI

 

10 000,00

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10 000,00

3. Program "Wspieraj seniora"

DOCHODY

60,00

 

852

   

Pomoc społeczna

   
 

85295

 

Pozostała działalność

   
   

2180

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

60,00

 

WYDATKI

 

60,00

852

   

Pomoc społeczna

   
 

85295

 

Pozostała działalność

   
   

3110

Świadczenia społeczne

 

60,00

 • 1.Zadania zostaną zrealizowane w roku 2021.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.122.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 13 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie: zmiany ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.. 65 pkt. 11 - 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zarządzenie nr 0050.68.2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku w

- § 2 otrzymuje brzmienie:

1.Plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków z uwzględnieniem finansowania inwestycji.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

2020

2021

OGÓŁEM

PRZYCHODY

0,00

1 500 007,99

1 500 007,99

   

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

 

1 500 007,99

1 500 007,99

DOCHODY

1 244 046,16

1 510 764,14

2 754 810,30

600

   

Transport i łączność

1 244 046,16

0,00

1 244 046,16

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 244 046,16

0,00

1 244 046,16

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

1 244 038,00

 

1 244 038,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

8,16

 

8,16

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

700 000,00

700 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

700 000,00

700 000,00

 

6100

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

 

700 000,00

700 000,00

758

   

Różne rozliczenia

0,00

810 764,14

810 764,14

 

75816

 

Wpływy do rozliczenia

0,00

810 764,14

810 764,14

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

 

4,51

4,51

6100

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

 

810 759,63

810 759,63

WYDATKI

1 244 046,16

3 010 772,13

4 254 818,29

600

   

Transport i łączność

1 244 046,16

810 759,63

2 054 805,79

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 244 046,16

575 208,53

1 819 254,69

 

6050

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym w miejscowości Radwanice

1 244 046,16

 

1 244 046,16

6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszowice na działkach nr 146,157/3 obręb Sieroszowice

 

424 597,75

424 597,75

6050

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sieroszowice - droga o nawierzchni tłuczniowej

 

150 610,78

150 610,78

60017

 

Drogi wewnętrzne

0,00

235 551,10

235 551,10

 

6050

Rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Strogoborzyce na działkach nr 350/12,352,350/14 obręb Buczyna

 

105 382,54

105 382,54

6050

Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strogoborzyce na działkach nr 341/5,341/47,17 obręb Buczyna

 

130 168,56

130 168,56

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

700 000,00

700 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

700 000,00

700 000,00

 

6050

Przebudowa i remont budynku mieszkalnego położonego przy ul. Parkowej 13 w m. Radwanice

 

700.000,00

700.000,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

1 500 012,50

1 500 012,50

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

1 500 012,50

1 500 012,50

 

6050

Budowa dróg gminnych przy ul. Jarzębinowej i Modrzewiowej w Radwanicach wraz z budową oświetlenia oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej

 

1 500 012,50

1 500 012,50

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.121.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 13 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 244 numer rejestracyjny LCL6278 stanowiącego własność Gminy Radwanice oraz ustalenia jego ceny wywoławczej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz.U.2021.1372 t.j.) oraz § 1 ust. 4 Regulaminu zbywania (sprzedaży) składników ruchomego mienia komunalnego, wprowadzonego zarządzeniem nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 3 marca 2017 r.,zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 244 numer rejestracyjny LCL6278, w następującym składzie:

 1. Małgorzata Stroka- Przewodniczący komisji,
 2. Paulina Bilińska- Sekretarz komisji,
 3. Elżbieta Łucka- Członek komisji,
 4. Anna Wysokińska- Członek komisji.

§ 2

Komisja przetargowa działa na podstawie i na zasadach określonych w Regulaminu zbywania (sprzedaży) składników ruchomego mienia komunalnego, wprowadzonego zarządzeniem nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Radwanice z dnia 3 marca 2017 r.

§ 3

Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 8 320 brutto zł (VAT 23%).

§ 4

Cena wywoławcza może zostać obniżona w przypadku nie rozstrzygnięcia I przetargu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zawiadomienie Wójta Gminy Radwanice z dnia 17 września 2021

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

o wydaniu postanowienia znak: GpI.6220.4.2021 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Kłębanowice VIII o mocy do 10 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 20/10, 20/11, 20/12 obręb 0005 Kłębanowice (woj. dolnośląskie, powiat polkowicki, gmina Radwanice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym magazynem energii i stacją ładowania”

Pliki do pobrania

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Radwanice ul. Szkolna 14, 59-160 Radwanice

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy główna księgowa od 01 listopada 2021r. w wymiarze - 1 etat

I.Wymagania niezbędne

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 4. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 6. Spełnianie jednego z poniższych warunków:

a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,e) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności placówek oświatowych;
 2. Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 3. Znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości CUW, tj. oprogramowania firmy VULCAN, programu PŁATNIK oraz znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Word, Excel);
 4. Biegła znajomość przepisów prawa: m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości;
 5. Posiadanie takich cech osobowości jak : komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, punktualność;
 6. Samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych oraz Centrum Usług Wspólnych Radwanice zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętą polityką rachunkowości;
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. Wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 4. Nadzór nad terminową ewidencją księgową i finansową operacji gospodarczych na kontach jednostek obsługiwanych,
 5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych;
 6. Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków;
 7. 7. Współpraca z dyrektorami i kierownikami jednostek obsługiwanych, w zakresie przygotowywania przez nich planów oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
 8. Nadzór nad sporządzaniem poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego;
 9. Nadzór i organizacja pracy pracowników podległych bezpośrednio głównemu księgowemu;
 10. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego księgowego.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny podpisany odręcznie;
 2. C.V. z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisane odręcznie;
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego”);
 8. Oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);
 10. Dodatkowym atutem będzie przedłożenie referencji z miejsc pracy.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Radwanice lub pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych Radwanice ( 59-160 Radwanice, ul. Szkolna 14) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowegow terminie do dnia 14 października 2021 r. do godz. 12:00.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych Radwanice po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 76 8 311 426

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” -zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z2019r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ).

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
/-/ Arleta Wojcińska

Zarządzenie Nr 0050.114.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 30 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
,o gospodarce nieruchomościami(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) oraz uchwały nr XX/120/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Radwanice oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania zarządzam, co następuje:


§1

Przeznacza się do użyczenia część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radwanice tj.: fragment działki o pow. 0.2242 ha oznaczonej numerem ewidencyjnym 93/31, obręb Radwanice, na okres 20 lat, dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radwanice na okres 21 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy Radwanice.


§3

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do zarządzenia, zostanie również wywieszony na tablicy ogłoszeń w miejscowości Radwanice. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 0050.113.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zmianami), zarządzam co następuje:


§1

Wójt Gminy Radwanice upoważnia Panią Renatę Strojną – inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do prowadzenia postępowania w sprawach
o świadczenia rodzinne z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.


§2

Upoważnienie jest ważne na czas zatrudnienia w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej
w Radwanicach.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.112.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, a także do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
w oparciu o art. 4 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.) zarządzam co następuje:


§1

Wójt Gminy Radwanice upoważnia Panią Kamilę Bielak – referenta ds. kadrowo - płacowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, a także do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.


§2

Upoważnienie jest ważne na czas zatrudnienia w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej
w Radwanicach.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 2021 r.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.111.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie wysokości stypendium.

Na podstawie §2 Uchwały Nr XXII/110/13 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radwanice” (Dz.Urz. Woj. Doln. poz. 3802) oraz w oparciu o ustalenia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim określające wysokość dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym i wnioski rodziców uczniów złożone w Urzędzie Gminy w Radwanicach zarządzam, co następuje:


§ 1

 1. Określam wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym- stypendium szkolne w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 w miesiącach październik-grudzień 2021 r. o dochodzie do 528 zł w wysokości165 zł.
 2. Określam wysokość zasiłku szkolnego do wysokości 50 zł.


§ 2

Kwoty stypendium należy ustalić decyzją, w której należy podać, iż w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 możliwa jest wypłata jednorazowa za 3 miesiące.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Radwanice

/-/ Paweł Piwko


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14