Komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.136.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 17 listopada 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie § 2 ust. 1 regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radwanice oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy nr Or/2/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. ze zm. zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. przygotowania inwestycji w następującym składzie:

 1. Wójt Gminy- Paweł Piwko
 2. Zastępca Wójta Gminy- Małgorzata Stroka
 3. Skarbnik Gminy- Agata Małachowska
 4. Inspektor ds. kadr i sekretariatu- Daria Ciosek

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Informacja

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Borów z dnia 17.11.2021 r.

Na podstawie zarządzenia nr 0050.131.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 października 2021 r. w dniach od 28 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Borów z dotychczasowej „części wsi Przesieczna” na „przysiółek wsi Przesieczna”. Konsultacje zostały przeprowadzone dla mieszkańców Borowa w formie ankiet. Formularze ankiet zostały osobiście doręczone mieszkańcom. Ponadto dostępne były również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Radwanice. Na 59 mieszkańców zamieszkujących miejscowość Borów i posiadających prawo głosu, ankietę złożyło 56 osób, z czego wszyscy określili się „za” zmianą rodzaju miejscowości Borów na przysiółek miejscowości Przesieczna.


Wójt Gminy Radwanice

/-/ Paweł Piwko

Dotacje dla rolników z budżetu Województwa Dolnośląskiego na odkamienianie i użyźnianie gleb:

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Informujemy, że do 30 listopada 2021 r. rolnicy mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej oraz usuwanie kamieni na gruntach ornych w kwocie 300 zł/ha. Informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod numerem telefonu: 693 315 471. 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Sęp" w Przemkowie w sezonie łowieckim 2021/2022.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

kalendarz_sep_przemkow

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Jedność" w Chocianowie w sezonie łowieckim 2021/2022 obwód łowiecki 55

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

kalendarz_jednosc_chocianow

Zarządzenie Nr 0050.133.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 05 listopada 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 1372/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radwanicach wprowadzam następujące zmiany:

1.§ 4 ust.4 tiret 1 tworzy się stanowisko

- pomocy administracyjnej

2.§ 4 ust.4 tiret 4 tworzy się stanowisko

- ds. przygotowania inwestycji- InV.

3.§ 4 ust.4 tiret 4 likwiduje się stanowisko

- pomocy administracyjnej

§ 2.

Struktura organizacyjna Urzędu wynikająca z Regulaminu stanowi załącznik
do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 0050.132.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 Uchwały nr XXIII/159/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2021 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a także zwiększa się dochody i wydatki o dotacje celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz z tytułu środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, powyższe zmiany są zgodne z załącznikami do zarządzenia.


§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 13.103,00 zł

z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13.103,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13.103,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13.103,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia


§ 3.

Wykaz zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 i 4 do zarządzenia.


§ 4.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.360.711,21 zł

z tego:

1) dochody bieżące 33.752.330,20 zł

2) dochody majątkowe 13.608.381,01 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.910.309,20 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 26.055.983,45 zł

2) wydatki majątkowe 22.854.325,75 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.161.093,81 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.611.495,82 zł


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Wójt Gminy Radwanice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

ds. przygotowania inwestycji


 1. Wymagania niezbędne

  a) Wykształcenie wyższe na kierunku inżynieryjnym, technicznym lub administracyjnym,
  b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  c) Stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
  d) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  e) Znajomość programów komputerowych,
  f) Znajomość przepisów prawa w tym w szczególności:
  - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048),
  g) Umiejętność analizy kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji projektowych.
 2. Wymagania dodatkowe :
  a) Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w samorządzie,
  b) Wysoka kultura osobista,
  c) Komunikatywność,
  d) Umiejętność pracy w zespole.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
  a) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji gminnych w tym:
  - zlecenie opracowania kosztorysów i dokumentacji projektowych,
  - uzgadnianie rozwiązań do opracowania dokumentacji projektowych,
  - merytoryczna analiza kosztorysów inwestorskich,
  b) realizacja zadań z zakresu mienia komunalnego i gospodarki nieruchomościami.
 4. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny i życiorys (CV)- w dokumentach powinna znaleźć się informacja o posiadanym prawie jazdy kategorii B,
  b) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ) – kserokopie,
  c) kwestionariusz osobowy ogólnodostępny,
  d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  e) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
  f)oświadczenia o niekaralności,
  g) oświadczenie o znajomości programów komputerowych,
  h) oświadczenie o znajomość:
  - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
  - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).
  i) Oświadczenie o umiejętność analizy kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji projektowych,
  j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu (59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. przygotowania inwestycji” w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 12:00- decyduje data wpływu do urzędu (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy ul. Przemysłowej 17 w Radwanicach.Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” -zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Informacja Kola Łowieckiego „DARZ BÓR” Przemków o terminach polowań zbiorowych koła w obwodzie 54 województwo dolnośląskie w sezonie łowieckim 2021/2022.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

kalendarz_polowania

Zarządzenie Nr 0050.131.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Borów

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1443), art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1372) §2 ust. 1 uchwały I/9/18 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy (Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 5943) zarządzam:

§1

Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Borów na temat zmiany rodzaju miejscowości Borów z dotychczasowej części miejscowości Przesieczna na przysiółek miejscowości Przesieczna.

§2

 1. Przedmiotem konsultacji jest propozycja zmiany rodzaju miejscowości Borów w związku z sugestią Głównego Geodety Kraju przedstawioną w piśmie z dnia 28 września 2021 r. Zgodnie z urzędowym wykazem nazw miejscowości, Borów stanowi część miejscowości Przesieczna i posiada 19 numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości, w związku z czym sugerowana jest zmiana rodzaju miejscowości Borów z „część miejscowości Przesieczna” na „przysiółek miejscowości Przesieczna”, celem zachowania odrębnej numeracji.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat zmiany rodzaju miejscowości Borów.
 3. Konsultacje trwać będą od 28 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r.
 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet doręczonych mieszkańcom, których formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Formularze ankiet dostępne będą również u sołtysa sołectwa Przesieczna. Ponadto ankiety dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Radwanice.
 5. Wypełnione ankiety należy składać w terminie określonym w § 2 pkt. 3 osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice (decyduje data stempla pocztowego) oraz poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§3

 1. Ustala się treść pytania dla konsultowanej sprawy: Czy jest Pani/Pan za zmianą rodzaju miejscowości Borów z dotychczasowej „części miejscowości Przesieczna” na „przysiółek miejscowości Przesieczna”, celem zachowania odrębnej numeracji porządkowej nieruchomości?
 2. Ustala się treść wariantów rozwiązań konsultowanej sprawy w następujących odpowiedziach: „TAK”, „NIE”.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§5

Wyniki konsultacji zostaną podane w terminie 7 dni po ich zakończeniu w BIP Urzędu Gminy Radwanice.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14