Komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.130.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

 

w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Borów z rodzaju „część miejscowości Przesieczna” na rodzaj „przysiółek miejscowości Przesieczna”

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1443), § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1368) zarządzam, co następuje:

§1

Proponuję zmianę rodzaju miejscowości Borów z dotychczasowej części miejscowości Przesieczna na przysiółek miejscowości Przesieczna.

§2

Proponowana zmiana dokonywana jest w związku z sugestią Głównego Geodety Kraju przedstawioną w piśmie z dnia 28 września 2021 r. Zgodnie z urzędowym wykazem nazw miejscowość, Borów stanowi część miejscowości Przesieczna i posiada 19 numerów porządkowych nieruchomości. Na podstawie §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości, dlatego konieczne jest uporządkowanie numeracji. W związku z powyższym zaproponowano zmianę numeracji miejscowości Borów i przypisanie jej do miejscowości samodzielnej tj. miejscowości Przesieczna lub wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości.

§3

Mając na uwadze fakt, że nazwa miejscowości Borów używana jest przez mieszkańców gminy i instytucje od lat oraz brak konieczności tworzenia odrębnej wsi dla niewielkiej ilości zabudowań proponuję wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości Borów z Borów- rodzaj „część miejscowości Przesieczna” na Borów- rodzaj „przysiółek miejscowości Przesieczna”.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice

/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.129.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 27 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z dnia2021 rpoz. 1372 ), art. 6 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 9a ust.n2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2021 poz. 1249 ), oraz § 1 Uchwały Nr VII/23/11 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Wójt Gminy Radwanice zarządza co następuje;

§ 1

W zarządzeniu Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 03 października 2018 r.

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 1. 1.Emilia Zagórniak- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
 2. 2.Małgorzata Markowska- Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
 3. 3.Anna Sorokanycz- Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
 4. Ilona Golonko- Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
 5. Beata Niemczyk-Nauczyciel doradztwa zawodowego, WDŻ-u, nauczyciel wspomagający ZSP w Radwanicach
 6. Edyta Maćkowiak- Psycholog- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radwanicach
 7. Adrian Pachała- Dzielnicowy Rewiru w Radwanicach
 8. Adam Kasperski- Dzielnicowy Rewiru w Radwanicach
 9. Marta Michalik- Pedagog szkolny- SP w Buczynie
 10. Danuta Sztuczka- Dyrektor SP w Buczynie
 11. Bogusława Niemasz- Dyrektor ZSP w Radwanicach
 12. Aleksandra Woźnica- Pielęgniarka- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap”
 13. Alicja Ciebielska- Boruta- Kurator Zawodowy- Sad Rejonowy w Głogowie II Wydział Karny
 14. Marta Chodorowska- Kurator Zawodowy- Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 15. Krystian Malinowski- OSP Radwanice
 16. Stefan Domagała- Instruktor Terapii Uzależnień

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.128.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 25 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie § 2 ust. 1 regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radwanice oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy nr Or/2/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. ze zm. zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. zamówień publicznych w następującym składzie:


 1. Wójt Gminy- Paweł Piwko
 2. Zastępca Wójta Gminy- Małgorzata Stroka
 3. Sekretarz Gminy- Józef Machera
 4. Skarbnik Gminy- Agata Małachowska

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.127.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 25 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam,
co następuje:

§ 1.

Rezygnuje się z prawa pierwokupu działki gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym: 235/5 o powierzchni 0,0746 ha położonej w obrębie Radwanice, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00053850/0w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży z dnia 21.10.2021 r. pod numerem Repertorium A numer 8916/2021 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Aleksandrę Kolińską-Klonowską, mieszczącej się w Głogowie (67-200) przy ulicy Rynek numer 81.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.126.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 19 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po zniesionym Ministerstwie Cyfryzacji znajdujących się w Urzędzie Gminy Radwanice

Na podstawie pisma otrzymanego w dniu 30.09.2021 r. od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sygn. BDG.WZM.19774.9.2021.GS w sprawie spisu z natury składników majątkowych zakupionych w ramach projektu „pl.ID – Polska ID karta” gromadzonych w Urzędzie Gminy, zarządzam co następuje:

§ 1

Przeprowadzić inwentaryzację majątku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po zniesionym Ministerstwie Cyfryzacji znajdujących się w Urzędzie Gminy wg stanu na dzień 11.06.2021 r.

Do przeprowadzenia spisu wymienionych składników majątkowych wyznaczam komisję w następującym składzie:

 1. Małgorzata Stroka – Przewodnicząca
 2. Martyna Szylko – Członek
 3. Daria Ciosek - Członek

Ustalam termin przeprowadzenia inwentaryzacji w dniu 22.10.2021 r.

§ 2

Inwentaryzacją należy objąć składniki majątkowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów służące do wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji stanu cywilnego składniki majątkowe otrzymane w ramach projektu indywidualnego „pl.ID-Polska ID karta” z 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

§ 3

Inwentaryzację składników majątku wymienionego w § 2 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury. Arkusze spisowe pobierze przewodnicząca zespołu spisowego w terminie do 21.10.2021 r.

§ 4

Zobowiązuję komisję do:

 1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
 2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Radwanicach.
 3. Przekazania arkuszy spisu do referatu finansowego po zakończeniu spisu.

§ 5

Członków Komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.125.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 18 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Rezygnuje się z prawa pierwokupu działki gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym: 128/7 o powierzchni 0,1416 ha położonej w obrębie Łagoszów Wielki, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00033853/5, w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży z dnia 06.10.2021 r. pod numerem Repertorium A numer 8318/2021 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Barbarę Jędrzejewską, mieszczącej się w Głogowie (67-200) przy ulicy Garncarskiej numer 38.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.124.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 15 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) orazart. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 Uchwały nr XXIII/159/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2021 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a także dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów i rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Szkoły Podstawowej w Buczynie, zwiększa się również dochody i wydatki o środki pochodzące z rezerwy celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także zwiększa się dochody i wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na realizację świadczeń rodzinnych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz z tytułu dotacji w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, powyższe zmiany są zgodne z załącznikami do zarządzenia.


§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 179.341,20 zł

z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 170.341,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 179.341,20 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 160.341,20 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia


§ 3.

Wykaz zmian zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.


§ 4.

Wykaz zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 i 5 do zarządzenia.


§ 5.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.347.608,21 zł

z tego:

1) dochody bieżące 33.739.227,20 zł

2) dochody majątkowe 13.608.381,01 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.897.206,20 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 26.042.880,45 zł

2) wydatki majątkowe 22.854.325,75 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.161.093,81 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości1.611.495,82 zł


§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 0050.123.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 13 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie : zmiany ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeznaczeniem COVID-19

Na podstawie art. 65 pkt. 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie nr 0050.31.2021 z dnia 12 marca 2021 r. w § 1 otrzymuje brzmienie:


1.Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego o numerze 46 1090 2398 0000 0001 4749 7051 dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 przeznaczonych na wykonanie poniższych zadań w zakresie:


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Planowane dochody

Planowane wydatki

1. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSA-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

DOCHODY

29 000,00

 

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
   

2180

Wpływy z różnych dochodów

29 000,00

 

WYDATKI

 

29 000,00

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

22 000,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

7 000,00

2. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSA-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - promocja szczepień

DOCHODY

10 000,00

 

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
   

2180

Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

 

WYDATKI

 

10 000,00

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10 000,00

3. Program "Wspieraj seniora"

DOCHODY

60,00

 

852

   

Pomoc społeczna

   
 

85295

 

Pozostała działalność

   
   

2180

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

60,00

 

WYDATKI

 

60,00

852

   

Pomoc społeczna

   
 

85295

 

Pozostała działalność

   
   

3110

Świadczenia społeczne

 

60,00

 • 1.Zadania zostaną zrealizowane w roku 2021.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.122.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 13 października 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie: zmiany ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.. 65 pkt. 11 - 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zarządzenie nr 0050.68.2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku w

- § 2 otrzymuje brzmienie:

1.Plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków z uwzględnieniem finansowania inwestycji.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

2020

2021

OGÓŁEM

PRZYCHODY

0,00

1 500 007,99

1 500 007,99

   

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

 

1 500 007,99

1 500 007,99

DOCHODY

1 244 046,16

1 510 764,14

2 754 810,30

600

   

Transport i łączność

1 244 046,16

0,00

1 244 046,16

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 244 046,16

0,00

1 244 046,16

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

1 244 038,00

 

1 244 038,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

8,16

 

8,16

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

700 000,00

700 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

700 000,00

700 000,00

 

6100

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

 

700 000,00

700 000,00

758

   

Różne rozliczenia

0,00

810 764,14

810 764,14

 

75816

 

Wpływy do rozliczenia

0,00

810 764,14

810 764,14

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

 

4,51

4,51

6100

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

 

810 759,63

810 759,63

WYDATKI

1 244 046,16

3 010 772,13

4 254 818,29

600

   

Transport i łączność

1 244 046,16

810 759,63

2 054 805,79

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 244 046,16

575 208,53

1 819 254,69

 

6050

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym w miejscowości Radwanice

1 244 046,16

 

1 244 046,16

6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszowice na działkach nr 146,157/3 obręb Sieroszowice

 

424 597,75

424 597,75

6050

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sieroszowice - droga o nawierzchni tłuczniowej

 

150 610,78

150 610,78

60017

 

Drogi wewnętrzne

0,00

235 551,10

235 551,10

 

6050

Rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Strogoborzyce na działkach nr 350/12,352,350/14 obręb Buczyna

 

105 382,54

105 382,54

6050

Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strogoborzyce na działkach nr 341/5,341/47,17 obręb Buczyna

 

130 168,56

130 168,56

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

700 000,00

700 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

700 000,00

700 000,00

 

6050

Przebudowa i remont budynku mieszkalnego położonego przy ul. Parkowej 13 w m. Radwanice

 

700.000,00

700.000,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

1 500 012,50

1 500 012,50

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

1 500 012,50

1 500 012,50

 

6050

Budowa dróg gminnych przy ul. Jarzębinowej i Modrzewiowej w Radwanicach wraz z budową oświetlenia oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej

 

1 500 012,50

1 500 012,50

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14