Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 21.06.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

o wszczęciu postępowania, wystąpieniu do organów współdziałających i terminie wydania decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 30, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23);

zawiadamiam strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości, że:

do Wójta Gminy Radwanice wpłynął wniosek Pracowni Projektowej Bartłomieja Dynowskiego, ul. Jana Karskiego 13, 59-220 Legnica w imieniu  i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Przebudowa drogi publicznej KDD w miejscowości Nowy Dwór dz. nr 146 o dł. 1+089,01 na terenie gminy Radwanice.

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 9, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 17.06.2016r. RDOŚ we Wrocławiu powiadomił Wójta Gminy Radwanice o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 27 czerwca 2016r.

Wobec powyższego wydanie postanowienia w sprawie potrzeby sporządzania raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko i decyzji środowiskowej nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień organów współdziałających.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice pok. nr 10, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

 

WÓJT GMINY RADWANICE

 Paweł Piwko

Zamknięcie dróg lokalnych w rejonie miejscowości Przesieczna i Drożyna

 • Publikacja: Danuta Czuchro
 • Drukuj

Generalny Wykonawca budowy drogi S-3 zadanie 2 informuje, że zgodnie z decyzją ZRID nr IF-AB.7820.16.2013.ES2 oraz planowanym harmonogramem prac, w miesiącu czerwcu nastąpi zamknięcie dróg lokalnych położonych na działkach przez które przebiega teren inwestycji, zgodnie z zatwierdzoną  Dokumentacją Projektową.

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 57

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo dolnośląskie - subregion wałbrzyski
Ważność: od godz. 08:00 dnia 20.06.2016 do godz. 18:00 dnia 20.06.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Barbara Wrona
Godzina i data wydania: godz. 06:54 dnia 20.06.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 dolnoslaskie.walbrzyski od 08:00/20.06 do 18:00/20.06.2016 opady od 15 mm do 30 mm, lok. 40 mm

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 55

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 15:00 dnia 16.06.2016 do godz. 06:00 dnia 17.06.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 25 mm do 35 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 85 km/h, lokalnie do 100 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Elżbieta Wojtczak-Gaglik
Godzina i data wydania: godz. 10:19 dnia 16.06.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 dolnoslaskie od 15:00/16.06 do 06:00/17.06.2016 deszcz 50 mm, porywy 100 km/h, grad

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Na podstawie z art. 10, 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)  w związku z art. 4 i 5 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235);

niniejszym zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości

że do Wójta Gminy Radwanice wpłynął wniosek firmy ESKO Consulting Spółka z o.o. 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 112/38; Biuro: 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: ”Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budową rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków”.

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 10, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego wydanie decyzji bądź postanowienia nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień organów współdziałających.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 10.06.2016

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Stosownie do dyspozycji art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. 2015 roku poz. 199 z późn. zm.) w związku 4 ustęp 2 pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz.23) – zawiadamiam , że w dniu 10 czerwca 2016 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej KDD polegającej na: przebudowie drogi, budowie: chodników, zjazdów, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych: 146,195,152/1,147,37,154,153,102,54/4, 52,30/7,48/2,47/3,46/5,43,24/4,30/3,29/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskowaną lokalizacją planowanego zamierzenia oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski w zakresie dotyczącym zadania– w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia – w Urzędzie Gminy w Radwanicach ul. Przemysłowa 17. Akta sprawy będą dostępne w w/w terminie,w Urzędzie Gminy pokój nr 11, w godzinach od 8oo do 14oo.


Wójt Gminy

Paweł Piwko

Obwieszczenie Wójta Gminy Gaworzyce

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Gaworzyce o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko dotyczy: przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną o obsadzie łącznej do 182,28 DJP zlokalizowanych w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 734/8 ark. Mapy 1 obręb (0005) Kłobuczyn"

Treść obwieszczenia

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 54

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 15.06.2016 do godz. 18:00 dnia 15.06.2016
Przebieg: Miejscami prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Janusz Zieliński
Godzina i data wydania: godz. 06:30 dnia 15.06.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 dolnoslaskie od 11:00/15.06 do 18:00/15.06.2016 deszcz 25 mm, porywy 60 km/h

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Lipinie

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Na podstawie § 9 ust. 1 statutu sołectwa zwołuję zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa wsi Lipin. Przewodniczącym zebrania będzie Wójt Gminy. Zebranie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Lipinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sołtysa Pani Małgorzaty Kulig .
 3. Wybór sołtysa.
 4. Zakończenie zebrania.


Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 53

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.06.2016 do godz. 21:00 dnia 14.06.2016
Przebieg: Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Mańczak
Godzina i data wydania: godz. 06:58 dnia 14.06.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 dolnoslaskie od 12:00/14.06 do 21:00/14.06.2016 deszcz 25 mm, porywy 65 km/h


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14