Komunikaty

Ogłoszenie

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej w Polkowicach dot. hodowców świń

Konsultacje dla rolników

 • Publikacja: Martyna Szylko
 • Drukuj

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Polkowicach zaprasza hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu polkowickiego na spotkanie konsultacyjne dotyczące

Wyrażenia zgody na złożenie przez Głównego Lekarza Weterynarii wniosku do komisji Europejskiej o uznanie regionu I województwa dolnośląskiego za urzędowo wolny od wirusa choroby Aujeszkyego u świń.

Konsultacje odbędą się dnia

4 października 2018r.

od godz. 1000  do godz. 1200

w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach przy ul. Św. Sebastiana 1.

 

Na spotkaniu omówione zostaną m.in. konsekwencje uznania regionu za urzędowo wolny od wirusa choroby Aujeszkyego dotyczące przemieszczania świń między regionami o różnym statusie epizootycznym, o których mowa w decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji  o tej chorobie.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Polkowicach

Informacja

 • Publikacja: Martyna Szylko
 • Drukuj

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 17-20 września 2018 r. przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Akcja przeprowadzona zostanie na terenie Gmin:
•    Gaworzyce,
•    Głogów,
•    Grębocice,
•    Lubin,
•    Polkowice obszar wiejski i miejski,
•    Rudna,
•    Żukowice,
•    Radwanice pow. Polkowice,
•    Jerzmanowa,
•    Chocianów obszar wiejski i miejski,

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót

Ogłoszenie powiatowego lekarza weterynarii

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

Szkolenie dla rolników

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 202017 r. poz. 1257)  w związku z art. 4 i 5 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017r. poz. 1405 ze zm.);

 

niniejszym zawiadamiam

 

że do Wójta Gminy Radwanice wpłynął wniosek firmy Ecowolt 17 Sp. z o.o., ul. Górników z „Danuty” 25/60, 43-600 Jaworzno, i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej Lipin II o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 135/1 obręb 0006 Lipin w pobliżu miejscowości Lipin (woj. dolnośląskie, gm. Radwanice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

 

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

 

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 9, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

 

Zgodnie z 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) Wójt gminy Radwanice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego wydanie decyzji bądź postanowienia nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień organów współdziałających.

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 202017 r. poz. 1257)  w związku z art. 4 i 5 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017r. poz. 1405 ze zm.);

niniejszym zawiadamiam

że do Wójta Gminy Radwanice wpłynął wniosek firmy Ecowolt 17 Sp. z o.o., ul. Górników z „Danuty” 25/60, 43-600 Jaworzno, i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej Lipin I o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 135/1 obręb 0006 Lipin w pobliżu miejscowości Lipin (woj. dolnośląskie, gm. Radwanice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

 

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

 

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 9, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

 

Zgodnie z 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) Wójt gminy Radwanice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego wydanie decyzji bądź postanowienia nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień organów współdziałających.

 

 

Ostrzeżenie meteo nr 13

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2
Obszar: województwo dolnośląskie powiat zgorzelecki
Ważność: od godz. 13:00 dnia 07.08.2018 do godz. 06:00 dnia 10.08.2018
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Mańczak
Godzina i data wydania: godz. 09:06 dnia 07.08.2018
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 dolnośląskie/zgorzelecki od 13:00/07.08 do 06:00/10.08.2018 temp. maks. 34 st., temp. min. 20 st.

Pomiar powietrza po pożarze w Jakubowie.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Poniżej przekazujemy odpowiedź Komendanta Państwowej Straży Pożarnej na zapytanie dotyczące zanieczyszczenia powietrza w Gminie Radwanice.Ponadto informujemy, że Gmina Radwanice zwróciła się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska o wykonanie dodatkowych badań gleby i powietrza.Po ich otrzymaniu zostaną one udostępnione na stronie internetowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 02.08.2018r

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zasilenia elektrowni fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 3/14, położonej w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 04 lipca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zasilenia elektrowni fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 3/14, położonej w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.”

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskowaną lokalizacją planowanego zamierzenia oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski w zakresie dotyczącym zadania – w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia (od 02.08.2018 r. do 16.08.2018 r.) – w Urzędzie Gminy w Radwanicach ul. Przemysłowa 17,
59-160 Radwanice. Akta sprawy będą dostępne w ww. terminie w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 9, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko