Komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.153.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 22 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 13 Uchwały nr XXIII/159/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2021 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonuje się sprostowania do zarządzenia nr 0050.142.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w rozdziale 80101 i 85416, powyższe zmiany są zgodne z załącznikami do zarządzenia.


§ 2.

Wykaz zmian wydatków przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.


§ 3.

Wykaz zmian zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.


§ 4.

Wykaz zmian planowanych kwot wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków z pomocy zagranicznej przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.


§ 5.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.320.956,78 zł

z tego:

1) dochody bieżące 34.776.511,77 zł

2) dochody majątkowe 13.544.445,01 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49.870.554,77 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 26.920.695,02 zł

2) wydatki majątkowe 22.949.859,75 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.161.093,81 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.611.495,82 zł


§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 23 grudnia 2021 r

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na terenie ujęcia gminnego w Radwanicach, powiat polkowicki (działka nr 380/3 obręb Radwanice).

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 0050.152.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 22 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radwanicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 r., poz. 1119) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Z dniem 22 grudnia 2021 r. odwołuję ze składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radwanicach Panią Agnieszkę Woźniak oraz pana Łukasza Baranowskiego.


§ 2.

Z dniem 23 grudnia 2021 r. powołuje do składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radwanicach Pana Adriana Pachała oraz panią Ilonę Golonko.

Ustala się następujący skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Emilia Zagórniak – Przewodnicząca Komisji

2. Ilona Golonko- Sekretarz Komisji

3. Ewa Flak – Członek Komisji

4. Beata Niemczyk - Członek Komisji

5. Adrian Pachała - Członek Komisji


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.151.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 20 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie ustalenia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Radwanice

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. tj. piątek, dniem wolnym od pracy. Dzień wolny wyznaczony jest za święto przypadające w sobotę, tj. w zamian za 25 grudnia 2021 r. będący pierwszym dniem Świąt Bożego Narodzenia.


§2

W tym dniu Urząd Gminy Radwanice będzie zamknięty.


§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Radwanice.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.150.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 15 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam,
co następuje:


§ 1.

Rezygnuje się z prawa pierwokupu działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 74/58 o powierzchni 0,1000 ha, 74/59 o powierzchni 0,1000 ha, 74/60 o powierzchni 0,1140 ha oraz udziałów w działkach o numerach 74/9, 74/19, 74/21, 74/40, 74/56 położonych w obrębie Przesieczna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00024338/3 w odniesieniu do których została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży z dnia 09.12.2021 r. pod numerem Repertorium A numer 20418/2021 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Piotra Rakowskiego, mieszczącej się w Polkowicach (59-100) przy ulicy Wojciecha Kossaka numer 7A.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.149.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 14 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla zadań finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na Laboratoria Przyszłości.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r. poz.342) w związku z art. 65 pkt 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Wyodrębnia się dla celów realizacji zadania „Laboratoria przyszłości” odrębną ewidencję księgową przy pomocy programu komputerowego „PUMA” autorstwa ZETO SOFTWARE sp. zoo 10-005 Olsztyn ul. Pieniężnego 6/7.
 2. Ustala się dla zadania odrębny dziennik pod nazwą: „Laboratoria Przyszłości” .
 3. Ustala się dla zadania symbol dziennika: DLP
 4. Operacje finansowe związane z powyższym zadaniem realizowane będą na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy, prowadzonym przez Santander Bank Polska S.A. o numerze16 1090 2398 0000 0001 4896 8111

§ 2.

Ustalam następujący sposób dokonywania operacji i ujmowania dowodów finansowych w księgach rachunkowych Budżetu Gminy:

1) Wszystkie zapisy księgowe dotyczące realizacji zadania w ujęciu kasowym dokonywane są w księgach rachunkowych Budżetu Gminy na podstawie wyciągów bankowych dotyczących wyodrębnionego rachunku dla zadania i ujmowane są na koncie 133. Wyodrębnioną księgowość w zakresie realizacji zadania prowadzi się poprzez założenie:

- odrębnego dziennika,

- kont syntetycznych,

- kont analitycznych,

- sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawienia sald pomocniczych stosownie do art. 13 ustawy o rachunkowości.

2) Ustalam Zakładowy Plan Kont dla Budżetu Gminy w zakresie realizacji zadania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

3) Do zasad rachunkowości nieokreślonych w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie instrukcje wewnętrzne.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.148.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 7 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie : nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach wyposażenie:

- drukarka HP Laser Jet P 1102W szt. 1 o wartości 535,95 zł stanowiące majątek Gminy Radwanice.


§ 2.

Przekazanie wyposażenia wymienionego w § 1 zostanie udokumentowane protokołem przekazania pozostałych środków trwałych / PT /.


§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.147.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 6 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania

Na podstawie art.39 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Wprowadzam zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy.


§2

Zmianie ulega pkt 2 ppkt 6 regulaminu, który stanowi załącznik do zarządzenia nr Or/18/09 Wójta Gminy Radwanice z dnia 3 kwietnia 2009 r. i otrzymuje następujące brzmienie:

„6/ Wysokość nagrody określana jest w postanowieniu Wójta. Pracownik jest informowany o nagrodzie ustnie przez Wójta. O terminie wypłaty nagrody decyduje Wójt”.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.146.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 6 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie : zmiany ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeznaczeniem COVID-19

Na podstawie art. 65 pkt. 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie nr 0050.31.2021 z dnia 12 marca 2021 r. w § 1 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się plan finansowy dla rachunku wydzielonego o numerze 46 1090 2398 0000 0001 4749 7051 dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 przeznaczonych na wykonanie poniższych zadań w zakresie:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Planowane dochody

Planowane wydatki

1. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSA-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

DOCHODY

29 000,00

 

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
 

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

29 000,00

 

WYDATKI

 

29 000,00

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

9 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 624,50

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy

 

232,75

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

80,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

12 350,75

4300

Zakup usług pozostałych

 

5 212,00

2. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSA-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - promocja szczepień

DOCHODY

10 000,00

 

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
 

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

10 000,00

 

WYDATKI

 

10 000,00

851

   

Ochrona zdrowia

   
 

85195

 

Pozostała działalność

   
 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10 000,00

3. Program "Wspieraj seniora"

DOCHODY

60,00

 

852

   

Pomoc społeczna

   
 

85295

 

Pozostała działalność

   
 

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

60,00

 

WYDATKI

 

60,00

852

   

Pomoc społeczna

   
 

85295

 

Pozostała działalność

   
 

3110

Świadczenia społeczne

 

60,00

1.Zadania zostaną zrealizowane w roku 2021.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.145.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 6 grudnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) orazart. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 13 Uchwały nr XXIII/159/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2021 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie programu dotyczącego zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, powyższe zmiany są zgodne z załącznikiem do zarządzenia.


§ 2.

Wykaz zmian wydatków przedstawia załącznik do zarządzenia.


§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.100.886,72 zł

z tego:

1) dochody bieżące 34.556.441,71 zł

2) dochody majątkowe 13.544.445,01 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49.650.484,71 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 26.691.524,96 zł

2) wydatki majątkowe 22.958.959,75 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.161.093,81 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.611.495,82 zł


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14