Komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.113.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zmianami), zarządzam co następuje:


§1

Wójt Gminy Radwanice upoważnia Panią Renatę Strojną – inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do prowadzenia postępowania w sprawach
o świadczenia rodzinne z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.


§2

Upoważnienie jest ważne na czas zatrudnienia w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej
w Radwanicach.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.112.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, a także do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach
w oparciu o art. 4 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 ze zm.) zarządzam co następuje:


§1

Wójt Gminy Radwanice upoważnia Panią Kamilę Bielak – referenta ds. kadrowo - płacowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, a także do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.


§2

Upoważnienie jest ważne na czas zatrudnienia w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej
w Radwanicach.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 2021 r.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.111.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie wysokości stypendium.

Na podstawie §2 Uchwały Nr XXII/110/13 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radwanice” (Dz.Urz. Woj. Doln. poz. 3802) oraz w oparciu o ustalenia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim określające wysokość dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym i wnioski rodziców uczniów złożone w Urzędzie Gminy w Radwanicach zarządzam, co następuje:


§ 1

 1. Określam wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym- stypendium szkolne w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 w miesiącach październik-grudzień 2021 r. o dochodzie do 528 zł w wysokości165 zł.
 2. Określam wysokość zasiłku szkolnego do wysokości 50 zł.


§ 2

Kwoty stypendium należy ustalić decyzją, w której należy podać, iż w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 możliwa jest wypłata jednorazowa za 3 miesiące.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Radwanice

/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.110.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie ochrony danych osobowych.

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2019 r. poz.1781/ oraz art.37 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /RODO/ zarządzam, co następuje:


§ 1.

Wyznaczam Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Radwanicach.


§ 2.

Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych:

 1. nazwisko i imię - Stroka Małgorzata
 2. numer telefonu - 76/759-20-33
 3. adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych.


§ 4.

Udzielam upoważnienia i określam zakres obowiązków dla Inspektora ochrony danych zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Polityki bezpieczeństwa”.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.109.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 28 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 Uchwały nr XXIII/159/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2021 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a także dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach, Szkoły Podstawowej w Buczynie, Centrum Usług Wspólnych w Radwanicach, zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, powyższe zmiany są zgodne z załącznikami do zarządzenia.


§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.862,30 zł

z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.862,30 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.862,30 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.852,30 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.010,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia


§ 3.

Wykaz zmian zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.


§ 4.

Wykaz zmian dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 4 i 5 do zarządzenia.


§ 5.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.300.551,89 zł

z tego:

1) dochody bieżące33.662.777,00 zł

2) dochody majątkowe16.637.774,89 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości51.850.149,88 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 25.755.039,25 zł

2) wydatki majątkowe 26.095.110,63 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.161.093,81 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.611.495,82 zł


§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 22 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa, Wójt Gminy Radwanice zawiadamia, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play POL3019 wraz z przyłączem energetycznym oraz urządzeniami nadawczymi umieszczonymi wewnątrz obrysu wieży, na działce o numerze ewidencyjnym 316, położonej w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania, w terminie 7 dni licząc od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 73 §1 Kpa informuję, że strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie
w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:30 do 15:30, w środę od 8:00 do 16:00). Powyższe uprawnienie przysługuje stronom w każdym stadium postępowania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.108.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 22 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Na podstawie § 2 ust.1 regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radwanice oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr Or/2/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. ze zm. zarządzam, co następuje:


§ 1.

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w następującym składzie:

 1. Wójt Gminy-Paweł Piwko
 2. Zastępca Wójta Gminy-Małgorzata Stroka
 3. Sekretarz Gminy-Józef Machera
 4. Skarbnik Gminy-Agata Małachowska


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.107.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 16 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmiany dot: ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Radwanicach

Na podstawie art.33 ust.1 i ust. 3 ustawy z 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217) zarządza się, co następuje:


§ 1

W załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 0050.75.2015 Wójta Gminy w Radwanicach z dnia 31 grudnia 2015 roku dotyczącego Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy w Radwanicach zmienia się tabelę wzoru podpisów osób upoważnionych do zatwierdzenia do wypłaty dowodów księgowych:

Wzory

podpisów osób upoważnionych do zatwierdzenia do wypłaty dowodów księgowych

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Wzór podpisu

1.

Paweł Piwko

Wójt Gminy

 

2.

Józef Machera

Sekretarz Gminy

 

3.

Agata Małachowska

Skarbnik Gminy /

Główny Księgowy Budżetu

 

4.

Elżbieta Kulig

Inspektor ds. księgowości podatkowej

 

5.

Małgorzata Stroka

Zastępca Wójta Gminy

 


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Utrudnienia w ruchu w związku z Rodzinnym Rajdem Rowerow

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W dniu 11 września 2021 roku odbędzie się „Rodzinny Rajd Rowerowy”. W związku z powyższym w godzinach od 12.00 do 14.00 mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu na drogach szutrowych, gminnych i powiatowych. Prosimy o szczególne zachowanie ostrożności na drogach relacji:

 • Łagoszów Wlk..
 • Kłębanowice - Sieroszowice
 • Sieroszowice – Ułanów
 • Ułanów - Jabłonów

Poszukujemy właściciela psa

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W miejscowości Nowy Dwór odłowiono psa. Jego właściciela lub osoby posiadające wiedzę, do kogo piesek należy, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Radwanice.

Czytaj więcej: Poszukujemy właściciela psa


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14