Komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.110.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie ochrony danych osobowych.

Na podstawie art.8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2019 r. poz.1781/ oraz art.37 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /RODO/ zarządzam, co następuje:


§ 1.

Wyznaczam Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Radwanicach.


§ 2.

Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych:

 1. nazwisko i imię - Stroka Małgorzata
 2. numer telefonu - 76/759-20-33
 3. adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych.


§ 4.

Udzielam upoważnienia i określam zakres obowiązków dla Inspektora ochrony danych zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Polityki bezpieczeństwa”.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.109.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 28 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 Uchwały nr XXIII/159/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2021 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a także dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach, Szkoły Podstawowej w Buczynie, Centrum Usług Wspólnych w Radwanicach, zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, powyższe zmiany są zgodne z załącznikami do zarządzenia.


§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.862,30 zł

z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.862,30 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.862,30 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.852,30 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.010,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia


§ 3.

Wykaz zmian zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.


§ 4.

Wykaz zmian dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 4 i 5 do zarządzenia.


§ 5.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.300.551,89 zł

z tego:

1) dochody bieżące33.662.777,00 zł

2) dochody majątkowe16.637.774,89 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości51.850.149,88 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 25.755.039,25 zł

2) wydatki majątkowe 26.095.110,63 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.161.093,81 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.611.495,82 zł


§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 22 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa, Wójt Gminy Radwanice zawiadamia, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play POL3019 wraz z przyłączem energetycznym oraz urządzeniami nadawczymi umieszczonymi wewnątrz obrysu wieży, na działce o numerze ewidencyjnym 316, położonej w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania, w terminie 7 dni licząc od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 73 §1 Kpa informuję, że strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie
w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:30 do 15:30, w środę od 8:00 do 16:00). Powyższe uprawnienie przysługuje stronom w każdym stadium postępowania.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.108.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 22 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Na podstawie § 2 ust.1 regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radwanice oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr Or/2/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. ze zm. zarządzam, co następuje:


§ 1.

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w następującym składzie:

 1. Wójt Gminy-Paweł Piwko
 2. Zastępca Wójta Gminy-Małgorzata Stroka
 3. Sekretarz Gminy-Józef Machera
 4. Skarbnik Gminy-Agata Małachowska


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.107.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 16 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmiany dot: ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Radwanicach

Na podstawie art.33 ust.1 i ust. 3 ustawy z 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217) zarządza się, co następuje:


§ 1

W załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 0050.75.2015 Wójta Gminy w Radwanicach z dnia 31 grudnia 2015 roku dotyczącego Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy w Radwanicach zmienia się tabelę wzoru podpisów osób upoważnionych do zatwierdzenia do wypłaty dowodów księgowych:

Wzory

podpisów osób upoważnionych do zatwierdzenia do wypłaty dowodów księgowych

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Wzór podpisu

1.

Paweł Piwko

Wójt Gminy

 

2.

Józef Machera

Sekretarz Gminy

 

3.

Agata Małachowska

Skarbnik Gminy /

Główny Księgowy Budżetu

 

4.

Elżbieta Kulig

Inspektor ds. księgowości podatkowej

 

5.

Małgorzata Stroka

Zastępca Wójta Gminy

 


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Utrudnienia w ruchu w związku z Rodzinnym Rajdem Rowerow

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W dniu 11 września 2021 roku odbędzie się „Rodzinny Rajd Rowerowy”. W związku z powyższym w godzinach od 12.00 do 14.00 mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu na drogach szutrowych, gminnych i powiatowych. Prosimy o szczególne zachowanie ostrożności na drogach relacji:

 • Łagoszów Wlk..
 • Kłębanowice - Sieroszowice
 • Sieroszowice – Ułanów
 • Ułanów - Jabłonów

Poszukujemy właściciela psa

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W miejscowości Nowy Dwór odłowiono psa. Jego właściciela lub osoby posiadające wiedzę, do kogo piesek należy, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Radwanice.

Czytaj więcej: Poszukujemy właściciela psa

Zarządzenie Nr 0050.100.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 3 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Radwanice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U.z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.) i § 8 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1490 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Powołuje się komisję przetargową w składzie:

 • Przewodniczący - Józef Machera
 • Członkowie - Małgorzata Stroka
 • Elżbieta Łucka
 • Daria Ciosek
 • Wiktoria Guszała
 • Anna Wysokińska
 • Jolanta Kozołup§2
Do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości:

 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/10 położona w obrębie Buczynie, który odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach,
 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/13 położona w obrębie Buczynie, który odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach,
 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/14 położona w obrębie Buczynie, który odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach,
 • gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 338/15 położona w obrębie Buczynie, który odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach,


§3
Komisja może przeprowadzić czynności w składzie minimum trzyosobowym, w tym Przewodniczący.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.99.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 1 września 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5, art. 33 ust. 5 oraz art.47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) zarządzam,co następuje :

§ 1.

Powierzam Pani Małgorzacie Markowskiej zatrudnionej na stanowisku specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwanicach pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do czasu przeprowadzenia naboru i zatrudnienia Kierownika GOPS.

§ 2.

Z dniem 1 września 2021 r. upoważniam Panią Małgorzatę Markowską– specjalistę pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy w okresie wskazanym w § 1.

§ 3.

Powierzenie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach następuje za zgodą pracownika.

§ 4.

Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone w odrębnym dokumencie.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Zarządzenie Nr 0050.98.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 Uchwały nr XXIII/159/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2021 zarządzam, co następuje:


§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a także dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach, Szkoły Podstawowej w Buczynie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach, zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, a także zwiększa się środki na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, powyższe zmiany są zgodne z załącznikami do zarządzenia.


§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.586,55 zł

z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.586,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.586,55 zł

z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.224,37 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.810,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia


§ 3.

Wykaz zmian zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.


§ 4.

Wykaz zmian dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 5.

Wykaz zmian dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii,przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia.


§ 6.

Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.208.398,61 zł

z tego:

1) dochody bieżące 33.601.078,46 zł

2) dochody majątkowe 16.607.320,15 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.757.996,60 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 25.906.243,97 zł

2) wydatki majątkowe 25.851.752,63 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.161.093,81 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 1.611.495,82 zł


§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Pliki do pobrania


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14