03-03-2023 09:30

Poeci z gminy Radwanice! Podzielcie się swoją twórczością literacką!

Gmina Radwanice planuje wydać Gminny Tomik Poezji, w którym zamieszczone zostaną utwory literackie lokalnych twórców.
Regulamin zadania promocyjnego pn.: "Wiersze poezją pisane w gminie Radwanice."
1. Termin trwania zadania promocyjnego 1.03.2023 r.- 30.03.2023 r.
2. Organizatorem zadania promocyjnego jest gmina Radwanice z siedzibą w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17.
3. Zadanie promocyjne nie określa kategorii wiekowych.
4. Koordynatorem zadania promocyjnego jest pracownik ds. promocji.
3. Cele zadania promocyjnego:
a) poznanie twórczości mieszańców gminy Radwanice,
b) Opracowanie i wydanie gminnego tomiku wierszy,
c) promocja lokalnej twórczości,
d) popularyzacja poezji w gminie Radwanice.
6. Warunki Uczestnictwa:
a) warunkiem uczestnictwa w zadaniu promocyjnym jest wysłanie maksymalnie 10 wierszy lub piosenek samodzielnie napisanych na adres mailowy promocja@radwanice.pl lub ich osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy (pokój nr.7),
b) obowiązkowo każdy uczestnik zgłaszający się do zadania promocyjnego składa wypełnione i podpisane załączniki do niniejszego Regulaminu,
c) do udziału uczestników niepełnoletnich w zadaniu promocyjnym wymagana jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego,
d) zadanie promocyjne kierowane jest do wszystkich osób zamieszkujących gminę Radwanice.
7. Postanowienia ogólne:
a) tematyka wierszy, piosenek jest dowolna. Mile widziana tematyka o gminie Radwanice,
b) organizator powoła komisję, która dokona wyboru wierszy, które znajdą się w gminnym tomiku poezji,
c) w gminnym tomiku wierszy może znajdować się kilka wierszy, piosenek należących do jednego autora,
d) ogłoszenie, które wiersze, piosenki znajdą się w gminnym tomiku poezji nastąpi do dnia 15 kwietnia 2023 r.
8. Prawo do interpretacji Regulaminu zadania promocyjnego, bądź rozstrzygnięcia kwestii nieujętych w Regulaminie przysługuje Organizatorowi.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu czy odwołania zadania promocyjnego z przyczyn niezależnych od Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zadania promocyjnego, którego powodem jest zbyt mała liczba chętnych osób do uczestniczenia w zadaniu promocyjnym.
11. Od postanowień Organizatora nie przysługuje odwołanie.