17-10-2022 03:43

Gminny Konkurs Plastyczny Kartka z Kalendarza Wyniki Konkursu

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziały w konkursie plastycznym.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA Z KALENDARZA – 11 LISTOPADA W GMINIE RADWANICE”

DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT ORAZ UCZNIÓW KLAS I – VIII

 

ORGANIZATORZY:

·        Publiczne Przedszkole w Radwanicach

·  Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” działające przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach

 

CEL KONKURSU:            

- rozwijanie postawy patriotycznej

- wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych i narodowej dumy

- kształtowanie poczucia przynależności do danego miejsca – swojej „małej ojczyzny”

- upamiętnienie 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

- stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową

- promocja gminy Radwanice

UCZESTNICY:

Konkurs ma formę otwartą i przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat z Publicznego Przedszkola w Radwanicach oraz z Przedszkola w Szkole Podstawowej w Buczynie w czterech kategoriach wiekowych:

- 3-latki

- 4-latki

- 5-latki

- 6-latki

oraz dla uczniów klas I – VIII z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach oraz ze Szkoły Podstawowej w Buczynie w kategoriach:

- klas I

- klas II

- klas III- IV

- klas V-VI

- klas VII-VIII.

 

WARUNKI UCZESTNICWA:

1. W konkursie udział mogą brać prace plastyczne o wielkości formatu A3.

2. Technika wykonania prac dowolna.

3. Tematyka prac plastycznych dotyczy zobrazowania hasła konkursu „Kartka z kalendarza – 11 listopada w gminie Radwanice” z elementami prezentującymi gminę Radwanice (np.: zabytki, herb, pomnik, instytucje,  itp.) oraz symbolami patriotycznymi.

4. Praca musi być wykonana samodzielnie.

5. Każda praca powinna być opatrzona na tylnej stronie następującą metryczką: Imię i nazwisko autora, nazwa szkoły/przedszkola, wiek autora, grupa przedszkolna/klasa), imię i nazwisko opiekuna artystycznego, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego.

6. Prace muszą być wykonane jednoosobowo.

7. Wszystkie dostarczone na konkurs prace przechodzą na własność organizatora.

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw na wykorzystanie pracy przez organizatora konkursu, eksponowanie na  wystawie  i publikowanie jej w Internecie.      

9. Rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełnia i podpisuje oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku własnego oraz dziecka - uczestnika konkursu plastycznego oraz na wykorzystanie złożonej pracy w celach przeprowadzenia i promocji konkursu, ogłoszenia wyników konkursu i zdjęcia pracy na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach oraz Urzędu Gminy w Radwanicach.  Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

10. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych powinna być dostarczona osobno.  (nie może być doklejona do rysunku, ponieważ musi pozostać u organizatora).

                  

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZANIA PRAC:

1. do 7 listopada 2022 r.

2. Miejsce dostarczania prac: Publiczne Przedszkole w Radwanicach do pani Iwony Derkacz oraz Szkoła Podstawowa w Radwanicach do pani Doroty Kalety. Prace można również wysłać pocztą na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny

Gminny Konkurs Plastyczny „Kartka z kalendarza – 11 listopada w gminie Radwanice”

ul. Tenisowa 1

59-160 Radwanice

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

Oceny zgłoszonych prac i rozstrzygnięcie konkursu dokona 3 osobowa komisja powołana przez Organizatorów.

 

NAGRODY:

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dla wszystkich uczestników dyplomy pamiątkowe i nagrody pocieszenia za udział w konkursie.