05-09-2023 12:08

Wójt Gminy Radwanice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. środowiska

Aplikacje przyjmowane są do dnia 15 września 2023 roku do godziny 15:30
Wójt Gminy Radwanice
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. ochrony środowiska
 
1. Wymagania niezbędne
a) wykształcenie średnie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) prawo jazdy kat. B
f) staż pracy- co najmniej rok,
g) znajomość programów komputerowych word, exel.
2. Wymagania dodatkowe :
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) wysoka kultura osobista,
c) komunikatywność,
d) umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew i krzewów,
c) gromadzenie danych dotyczących stanu środowiska w gminie i opracowywanie stosownych programów i analiz,
d) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji i zezwoleń w zakresie ochrony środowiska,
e) nadzór nad realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska, Programu Usuwania Azbestu oraz Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,
f) prowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych,
g) prowadzenie ewidencji szamb i ich kontrola.
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i życiorys (CV)- w dokumentach powinna znaleźć się informacja o posiadanym prawie jazdy kat. B,
b) dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo/dyplom odbytych studiów) – kserokopie,
c) kwestionariusz osobowy ogólnodostępny,
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
f) oświadczenia o niekaralności,
g) świadectwa pracy potwierdzające staż pracy- kserokopie lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
h) oświadczenie o znajomości wymaganych programów komputerowych,
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu (59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska” w terminie do dnia 15 września 2023 r. do godz. 15:30-decyduje data wpływu do urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy
ul. Przemysłowej 17 w Radwanicach.
 
Po przeprowadzonym naborze odbiór dokumentów aplikacyjnych przez osoby składające oferty będzie możliwy osobiście w godzinach pracy urzędu. Dokumenty należy odebraćw ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru. Po upływie tego terminie dokumenty ulegną zniszczeniu.