Opis projektu

Gmina Radwanice znalazła się wśród 4 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację projektów w ramach Poddziałania 1.2  Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego, Programu „Kultura” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.  

Projekt pn.:  „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach” w marcu 2020 r. został złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który jest operatorem Programu „Kultura”. Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 27.01.2021 r. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalno- edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice oraz Zagłębia Miedziowego. W ramach realizacji projektu rozbudowany i przebudowany zostanie obecny budynek Gminnego Ośrodka Kultury, który zgodnie z dokumentacją projektową będzie zawierał salę bankietową (wielofunkcyjną), salę widowiskowo- teatralną (kino), sale dydaktyczne, pomieszczenia sanitarne, bibliotekę, garderoby i pomieszczenia socjalne. Budynek zostanie wykonany w nowoczesnej aranżacji. Dodatkowo w ramach przyznanego wsparcia utworzona zostanie nowa, wzbogacona  oferta kulturalno- edukacyjna dla mieszkańców.

Całkowita wartość projektu to kwota 15.400.916,37 zł, z czego kwota 12.078.495,46 zł zostanie pokryta ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023.