18-08-2023 12:35

LV Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję LV Sesję Rady Gminy w Radwanicach, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023 r. o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie.
2.    Informacja Wójta.
3.    Podjęcie uchwały nr LV/392/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4.    Podjęcie uchwały nr LV/393/23 w sprawie zmiany budżetu gminy Radwanice na rok 2023.
5.    Podjęcie uchwały nr LV/394/23 w sprawie wyboru ławnika
6.    Podjęcie uchwały nr LV/395/23 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
7.    Podjęcie uchwały nr LV/396/23 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek w Gminie Radwanice
8.    Podjęcie uchwały nr LV/397/23 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Buczyna
9.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10.    Interpelacje i zapytania.
11.    Zakończenie obrad.

 

                                    Przewodnicząca
                                      Rady  Gminy
                                      /-/ Ewa  Flak